Zápisnica z rokovania
Valného zhromaždenia Asociácie kultúrnych zariadení Slovenska AKIS
So sídlom v Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200,
ktoré sa konalo v dňoch  22. -23. 06. 2020  v Dome kultúry, Hollého 4, 03 101 Liptovský Mikuláš

Prítomní: 38 účastníkov podľa priloženej prezenčnej listiny
Zástupcovia 17 členov (z 30-tich) AKIS: 1. DK Liptovský Mikuláš, 2.MsKS Kežmarok, 3. MsKS Veľký Krtíš,
4. MsDK Vranov n. T., 5. MsKS Hriňová, 6. KC Detva, 7. DK Handlová, 8. MsKS Levoča, 9. Obec Chrenovec-Brusno,
10. MsKS Revúca, 11. OKC Smižany, 12. MsKOS Snina, 13. Mesto Banská Štiavnica, 14. MsD Actores Rožňava,
15. MsKS Senica, 16. MsKS Topoľčany, 17. MsKS Hnúšťa
+ Zástupcovia záujemcov o členstvo/prijatí členovia: 5 členov (z 9-tich) 1. MCK Malacky, 2. MsKS a ŠA Sabinov
3. Mesto Tisovec, 4. FUGA- KCK Košice, 5. MsKS Dolný Kubín
Neprítomní:13 členov z toho 3 členovia, ktorí požiadali o uvoľnenie: 1. KZ Petržalky, 2. TS Brezno, 3. MsKS Veľké Kapušany, 4. Mesto Banská Bystrica, 5. MsÚ Hurbanovo, 6. MsKS Štúrovo, 7. MsKS Humenné, 8. MKC Žiar nad Hronom, 9. Mesto Svidník, 10. MsKS Rimavská Sobota, 11. Mesto Stropkov, 12. Mesto Partizánske, 13. OSSKP Divín
+ Zástupcovia záujemcov o členstvo/prijatí členovia: 4 členovia: 1. MsKS Galanta, 2. MsKS Fiľakavo,
3. MsKS Komárno, 4. PKO Prešov

 

Program rokovania Valného zhromaždenia  AKIS

 

22. 06. 2020 Pondelok
16:00 - Príchod účastníkov ubytovanie v hotely Európa
17:00 - Pracovné stretnutie na témy : Okamžité a dlhodobé opatrenia na zmiernenie následkov
pandémie. Vzájomná výmena skúseností.
Miesto: Dom kultúry
20:00 – Večera v hotely Európa

23.06. 2020 Utorok
09:00 - Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia
09:30 1. Otvorenie VZ a privítanie účastníkov riaditeľom DK pánom René Devečkom, privítanie účastníkov a hostí, organizačné pokyny.
V úvode predseda A. Kobielsky – privítal hostí, overil uznášaniaschopnosť VZ na základe prezenčnej listiny, vysvetli zámer nahrávania posolstiev – vyjadrení riaditeľov jednotlivých kultúrnych inštitúcií na videozáznam, ktorý bude uverejnený na stránke AKIS.

2. Voľba orgánov VZ/Návrh na voľbu orgánov VZ, schválenie orgánov VZ:

Predseda VZ: Ing. Alfonz Kobielsky
Zapisovateľka: Mgr. Jarmila Žišková
Podpredseda: Ing. Rastislav Marko

Hlasovanie:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

 

3. Prijatie nových členov/návrh na zánik členstva – predkladá predseda asociácie Alfonz Kobielsky

Predseda AKIS informoval o členskej základni AKIS, problémoch so zrušením kultúrnych inštitúcií ako samostatných právnych subjektoch v niektorých mestách s čím súvisí aj členstvo v asociácii, neplatenie členského, nekomunikácia s nástupcami a pod. a naopak záujem o vstup do asociácie nových inštitúcií.

a) Žiadosti o vstup do členstva asociácie - Prihlášku za člena AKIS podalo do začiatku VZ 8 záujemcov:

1. Mestské kultúrne stredisko Galanta               Prihláška podaná 23.4.2020
2. Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo              Prihláška podaná 5.5.2020
3. Mestské centrum kultúry Malacky                  Prihláška podaná 11.5.2020 mailom
4. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove          Prihláška podaná 28.5.2020 mailom
5. Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho Komárno    Prihláška podaná 12.6.2020 mailom
6. Mestské kultúrne stredisko Tisovec               Prihláška z 19.6.2020
7. PKO Prešov                                                   Prihláška z _____2020
8. MsKS Dolný Kubín                                         Prihláška z 16.6.2020

Hlasovanie o prijatí za členov asociácie:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Počas Valného zhromaždenia podalo prihlášku OZ FUGA – kultúrne centrum kresťanov Košice, ktorého sa zástupca Ing. O. Saloň zúčastnil ako hosť.

Hlasovanie o prijatí za člena asociácie:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

 

Uznesenie č. 1/2020
Prijatie nových členov

Valné zhromaždenie prijíma za členov AKIS tieto právnické osoby:

1. Mestské kultúrne stredisko Galanta
2. Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
3. Mestské centrum kultúry Malacky
4. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
5. Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho Komárno
6. Mestské kultúrne stredisko Tisovec
7. PKO Prešov
8. MsKS Dolný Kubín
9. FUGA – kultúrne centrum kresťanov Košice

 

b) Návrh na zánik členstva – predseda asociácie, na základe vlastných žiadostí (emailov) jednotlivých členov, príp. nekomunikáciu s členmi a neuhradenie členských príspevkov podal návrh na zánik členstva týchto inštitúcií:
rok 2018 rok 2019 neuhradené spolu

1. MsKS Veľké Kapušany          120,00 € 120,00 € 240,00 € preposlaná výzva na úhradu 24.2.2020

2. Mestský úrad Hurbanovo   x 120,00 € 120,00 € 240,00 € preposlaná výzva na úhradu 24.2., mail 27.2.2020 o odhlásení z členstva

3. Mesto Partizánske              x 70,00 € 120,00 € 190,00 € preposlaná výzva na úhradu 24.2.2020 - telef.24.2.2020 - nie sú si vedomí členstva,

 

 

Uznesenie č. 2/2020
Zánik členstva

Valné zhromaždenie schvaľuje zánik členstva AKIS týchto právnických osôb:
1. MsKS Veľké Kapušany, 2. MsÚ Hurbanovo, 3. Mesto Partizánske

Hlasovanie o zániku členstva v asociácii:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Predseda AKIS Podal informácie o členskej základni – rozširovanie cez získavanie nových členov ako predpoklad na zlepšenie rokovacej pozície AKIS-u voči orgánom verejnej správy /ZMOS/ a inštitúciám ovplyvňujúcim činnosť kultúrnych inštitúcií.

Členská základňa po prijatí nových členov a zániku členstva schváleným členom:
1. Dom kultúry mesta Handlová
2. Kultúrne zariadenia Petržalky
3. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
4. Technické služby Brezno
5. Mestské kultúrne stredisko Levoča
6. Mestský Dom Kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou
7. Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
8. Mesto Banská Bystrica
9. Mesto Banská Štiavnica
10. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
11. Dom kultúry Liptovský Mikuláš
12. Mestské kultúrne stredisko Topolčany
13. Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš,
14. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo,
15. Mesto Hriňová , odd. školstva, kultúry, mládeže a športu /Mestské kultúrne stredisko,
16. Mestské kultúrne stredisko, Humenné
17. Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom
18. Mesto Svidník, Mestský úrad odbor školstva, kultúry, športu a mládeže,
19. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
20. Mestské divadlo Actores Rožňava
21. Mestské kultúrne stredisko Senica
22. Mestské kultúrne stredisko Revúca
23. Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
24. Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry
25. Obecné kultúrne centrum Smižany
26. Obec Chrenovec – Brusno
27. Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Divín
28. Mestské kultúrne stredisko Galanta
29. Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
30. Mestské centrum kultúry Malacky
31. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
32. Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho Komárno
33. Mestské kultúrne stredisko Tisovec
34. PKO Prešov
35. MsKS Dolný Kubín
36. FUGA – kultúrne centrum kresťanov Košice

 

4. Príhovor poradcu ministerky kultúry pána Mgr. Miroslava Sopka

Členom asociácie sa prihovoril hosť Valného zhromaždenia AKIS Mgr. Miroslav Sopko – poradca ministerky kultúry. V príhovore zdôraznil postoj ministerky – Nič nesľubujem, chceme veci meniť. Zdôraznil okrem iného:
- podporu miestnej kultúre, pričom spomenul NOC – ako orgán poskytujúci metodickú podporu,
- prehodnotenie grantových schém, viaczdrojové financovanie, KOČ, prizvanie organizácii AKIS na pomoc pri nastavovaní zmien, - priame dotácie, kultúrne poukazy
- nastavenie vecí na úrovni miestnej kultúry
Predseda asociácie poďakoval za podporu, prísľub pomoci, poukázal na súčasný stav v kultúre – kde za 30 rokov od decentralizácie vzniklo množstvo anomálií. Spomenul veľké rozdiely v prístupe samospráv ku kultúre, postupný zánik kultúrnej infraštruktúry aj kultúrnych organizácií nesystémovou transformáciou, nekoncepčným spájaním, poukázal na nejednotnú terminológiu, ktorá vznikla z dôvodu nesystémovej existencie miestnej kultúry. Je nevyhnutné, aby ministerstvo kultúry ako najvyšší rezortný orgán deklarovalo spoločenskú nevyhnutnosť existencie a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. V tomto krízovom období sa na povrch vyplavili všetky nedostatky, ktoré v plnej nahote odkryli súčasný stav po 30 ročnom nezáujme rezortného ministerstva. Jedinou „výhodou“ tejto krízy je zjednotenie miestnej a regionálnej kultúry aj vďaka sociálnym sieťam a moderným technológiám.

 

5. Aktuálna situácia v miestnej kultúre - presadzovanie krátkodobých a dlhodobých opatrení na zmiernenie následkov pandémie – predniesol predseda asociácie A. Kobielsky a vyzval členov asociácie k prezentovaniu názorov v moderovanej diskusii s p. Sopkom.

R,Marko (Banská Štiavnica): - poukázal na fakt, že nevidíme odozvu zo strany MK SR- na započatie dialógu. Účasť AKIS pri koncepčných veciach. Kultúrna infraštruktúra z eurofondov.
p. Sopko:„Vy držíte kultúru nad vodou“, poďakovanie za výdrž. Potreba komunikácie s inými orgánmi –vláda, ministerstvá

p. Ďuránová (hosť, MsÚ Liptovský Mikuláš) – kolízne situácie s inými organizáciami, z dôvodu rôznych zriaďovateľov. Každý má iné východiská pre fungovanie. Dotačný systém uprednostňuje profesionálnu kultúru.

A.Kobielsky: -objavme to, ako fungovala kultúra pred r. 1989. Mestá, obce – nositelia kultúry. Infraštruktúra slúži dodnes. Deficit investícií v oblasti kultúry. Dokázali sme presadiť pasportizáciu a teraz máme úlohu dosiahnuť obnovu budov a tech. zariadení pre miestnu kultúru. Vzťah NOC k našim zariadeniam, zapojenie do vzdelávania.
P. Lašáková ako ministerka zriadila sekciu miestnej a regionálnej kultúry – o 2 mesiace bola zrušená.
Vytváranie podmienok pre všetky oblasti, štát by mal podporovať obsahovú stránku, fungovanie.

R.Devečka (Liptovský Mikuláš): – Nie je treba „vykopávať dvere“ po príhovore p. Sopka. Čo treba dať do vyjadrenia k miestnej kultúre- to máme už roky. Nielen dialóg, ale riešenia, konkrétne prvky.

T. Masníková( Rožňava): – majú Mestské divadlo Actores, je to výjazdové divadlo do rôznych kútov Slovenska – poukázala na katastrofálny stav domov kultúry, je potrebné viaczdrojové financovanie. Všetci terajší profesionáli a umelci začínali na doskách miestnej kultúry, či už v mestách alebo obciach, tu sa učili vystupovať, hrať spievať – teraz sú z nich profesionáli. Miestna kultúrna infraštruktúra slúži aj na prezentáciu profesionálneho umenia – prof. Umelci prichádzajú do miest bližšie k divákovi.
J. Žišková (Handlová): – popísanie konkrétnych skúseností/problémov so získavaním, čerpaním a vyúčtovaním dotácií.

K.Kilíková (Revúca): nestabilita, neistota, neinformovanosť, boj o granty- NOC, FPU.

A.Kobielsky: dialóg začal- MK SR – stratégia- zadefinovanie priorít. Zlé je, že v stratégiách dobré veci zostanú nevykonané. Zatiaľ je sklamaný zo zmeny, do ktorej vkladal nádej. Verí, že MK SR sa inšpiruje okolitými krajinami. Má pocit „nechceného dieťaťa“. Prvé výdavky, ktoré sa v škrtajú sú šport a kultúra. Treba nájsť spôsoby, ako zachovať kultúrnu infraštruktúru. Hrozí zánik domov kultúry. Nechceme prísť o zamestnancov, treba pomoc štátu, lebo ak ich prepustíme, pôjdu na úrady práce. Samostatné právne subjekty majú problém, boli zatvorené a treba im pomôcť.

p. Ďuránová (hosť, MsÚ Liptovský Mikuláš) – malé obce majú bezvýchodiskovú situáciu vo financovaní. Stratila sa úcta voči miestnej kultúre.

Z. Braunstainová (Veľký Krtíš): - kreatívny priemysel bližšie k občanom

A.Kobielsky: Zadefinovanie oblasti pre VÚC, súkromníkov, občianske združenia

R,Marko (Banská Štiavnica): Na starostov a primátorov funguje výzva – získanie externých zdrojov. Boj proti extrémizmu, intolerancie...., vieme byť nápomocní.

T. Čičmanec (starosta Chrenovec-Brusno): - poukázal na nízke spoločenské uznanie pre ľudí, ktorí robia kultúru,
- ponuka kultúry, je potrebná rekonštrukcie existujúcich a výstavba nových domov kultúry
- podpora kultúry a športu v obci
- účasť na grantoch

S. Ťupeková –Ružomberok (Nie sú zatiaľ členmi AKIS) – sú akciová spoločnosť 100% účasť mesta, žiadosti o pomoc a opatrenia štátu pri COVID-e sa ich netýkajú – tí, čo zostali bez prostriedkov

R.Devečka (Liptovský Mikuláš)- 4. Pomoc – dať financie na kompenzáciu za obdobie, kedy sme museli byť zatvorení. Bez pomoci štátu v najbližšom období reálne hrozí prepúšťanie odborníkov- nemáme ich potom kým nahradiť. Je veľký problém pri prepustení terajších zamestnancov, nakoľko sú to odborníci, či už odborní zamestnanci, technici – zvukári, osvetľovači...., ktorí v súčasnosti za nízke peniaze vykonávajú svoju činnosť, už teraz je veľký problém zamestnať človeka na uvedené pozície, mladí ľudia nemajú záujem pre nízke platy, práca po večeroch, počas víkendov, sviatkov. Po ich prepustení nových nenájdeme a bude problém v domoch kultúry.
T. Masníková( Rožňava): Čo ďalej? Je potrebné prijať účinné opatrenia, aby kultúra prestala byť na chvoste spoločnosti.

A.Kobielsky: Začiatok novej vlády je príležitosťou pre zmeny a nové nastavenia vo fungovaní miestnej a regionálnej kultúry na Slovensku, Inšpiráciu môžeme čerpať od susedov v Poľsku, v Čechách. V súčasnej dobe stále čerpáme z obdobia pred 1989, v ktorom vyrástli odborní lektori pre miestnu a regionálnu kultúru. Mnohí z nich boli z existenčných dôvodov nútení transformovať sa do tretieho sektora. Niektorí zostali v samosprávnej a regionálnej kultúre a stále sa snažia o jej udržanie vysokej úrovni. Je potrebné nastaviť jednotné pravidlá pre celú miestnu a reg. kultúrnu obec. Formou grantov nastaviť štátnu pomoc. Každá samospráva privíta podmienky, ktoré zabezpečia modernizáciu a rozvoj miestnej kultúrnej infraštruktúry aj samotnej činnosti.

T. Masníková( Rožňava): založili občianske združenie na dofinancovávanie. Nedajú im z mesta na činnosť.

Z. Braunstainová (Veľký Krtíš): Sme na jednej lodi. Treba pomoc, aby sa mohla udržať zamestnanosť. Vieme definovať potreby. Komercia v telocvičniach. Spýtajte sa nás, čo nám treba a poďme robiť spolu.

T. Masníková( Rožňava): Šírenie nekomerčnej kultúry je dôležité pre kvalitu.

A.Kobielsky: Akis je pripravená iniciatívne a aktívne nápomáhať MK k príprave a realizácii rozsiahlych zmien – dôležitá je vôľa štátu v tomto prípade ministerstva kultúry a jeho vedenia. Dosiahli sa niektoré čiastkové kroky ako je:
Pasportizácia – zistenie skutkového stavu za účelo prípravy programu rozvoja miestnej a reg. kultúrnej infraštruktúry
- dielčie novelizovanie zákonov napr. SOZA
- granty FPU – potreba otvoriť zákon o FPU a doplniť ustanovenia pre podporu miestnej kultúrnej infraštruktúry
- program kreatívneho priemyslu – rozšíriť oprávnenosť pre miestnu samosprávnu kultúrnu obec
- vzdelávací program NOC-nové kádre, rast zamestnancov.

V ďalšej časti vyzval predseda asociácie k predstaveniu sa prítomných nových členov

MsKS Sabinov J. Váhovský– predstavenie subjektu. Kompetencie organizácie. Spravovanie „kolosu“ – kultúra – „Sabinovský jarmok“, angažovanie sa v sociálnych sieťach, ponuka kultúry priamo ľuďom, načítavanie rozprávok, otvorenie archívu, akcie, divadlo, kino z gauča. Začíname odznova, ale poďme inak. Pokračovať v aktivitách, ktoré sme robili cez koronu. Zastrešenie širokého vplyvu. Keď je dobre, nás hladkajú, teraz nám zobrali. Prostredníctvom MK SR je treba očistiť organizačnú štruktúru, sprehľadniť tok informácií. Čo robíme zle, keď nedostávame pomoc?

MKC Tisovec M. Stejskal – zamestnanec odboru kultúry a športu. Zameranie na divadlo mladých FEDIN, majú detské súbory, dychovka, Klub dôchodcov,... Pokračujú v projekte FPU. 160. Výročie divadlo.

MCK Malacky J. Zetková – špecifikum-nemajú dom kultúry, zameriavajú sa na exteriérové podujatia, 15 ľudí- multifunkčnosť osobností. Podpora z mesta – primátor naklonený kultúre. Nič im nekrátili. Dobre sa im pracuje, lebo kultúra požíva úctu. Apel na MK SR, aby sa infraštruktúra aj budovala.

MsKS Dolný Kubín J. Greššová – služby obnovy MsKS- nedigitalizovali kino, teda nedá sa premietať, synagóga opustená- skúšky rockovej kapely. Nový primátor sľúbil nápravu. Organizátori celoslovenského kola „Hviezdoslavov Kubín“- 60 rokov, spolupráca s NOC ( žiadna pomoc- príde zamestnanec a určuje komu koľko dať). Tanečný Kubín (13 rokov). Dotačný systém pre kultúru a šport-po pridelení: grant 90 % šport a 10 % kultúra.
FUGA KC kresťanov Košice O.Saloň – fingujú v starej budove „Fuga mudis“- niečo, čo má vyšší zmysel. Z hobby do profesionality. Použil citát, slová ktoré použil štátnik počas vojny:
„Keď zoberieme peniaze z kultúry a dáme ich na vojnu, za čo budeme vlastne potom bojovať?“.
Prestávka v činnosti (COVID), streemovanie, pokračujú v tom aj ďalej.

6. Návrh programu vzdelávania pracovníkov miestnej kultúry s podporou Fondu na podporu umenia, stanovenie vzdelávacích oblastí , vytvorenie projektového tímu - predkladá člen Správnej rady Ing. Rastislav Marko
VZ – spojenie so vzdelávaním pre zamestnancov kultúry. Príprava projektu na FPU.

 

Uznesenie č. 3/2020
Program vzdelávania

Valné zhromaždenie poveruje:
1. Správnu radu rokovaním s NOC a podanie žiadosti, grandu o vzdelávanie
2. Správnu radu prípravou a podaním projektu vzdelávania FPU

Hlasovanie k programu vzdelávania:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Členovia správnej rady si podelili základné úlohy súvisiace s vyššie uvedeným uznesením:

R. Devečka: obsah vzdelávania na základe potrieb členov

A. Kobielsky: registrácia na FB AKIS- utorky o 9.00 „ranná káva“ – pravidelná videokonferencia cez zoom

R. Marko: dobré príklady z praxe, vzájomná inšpirácia, moduly

 

7. Plán činnosti asociácie na rok 2020 s výhľadom na 2021, rozdelenie jednotlivých úloh členom asociácie za účelom jej efektívnej činnosti - predkladá Alfonz Kobielsky
Predseda asociácie poukázal na potrebu činnosti v jednotlivých oblastiach- kto všetko by bol ochotný prispievať do činnosti AKIS.
Sféra vplyvu MK SR – A. Kobielsky
Fond na podporu umenia - R. Marko
Rada vlády pre kultúru – v prípade pozitívnych rokovaní s MK SR bude nominovaný člen do tejto Rady
NOC-ka- vzdelávanie, práca s mládežou – J. Žišková
Nábor nových členov – J. Váhovský, T. Masníková (ACTORES)
Legislatívna oblasť – Z. Kamenická
Propagácia AKIS značky cez média,
Hostia VZ – zástupcovia f. CINEMA WEAR (online predaj vstupeniek) ponákajú pomov AKISU:– webová stránka, nábor nových členov, propagácia

Hlavné úlohy:
1. Zvyšovanie členskej základne2. Presadenie krátkodobých opatrení COVID - % krytia miezd
3. Ukončenie pasportizácie
4. Príprava materiálu na program obnovy a budovania kultúrnej infraštruktúry
5. Novelizácia zákonov v kultúrnej a osvetovej činnosti
- Pripomienkovanie autorského zákona SOZA (autor/agentúra si platí sám poplatky SOZA)- pietne akty vyňaté, detské výchovné koncerty- vyňaté, nearanžované ľudové piesne a tradičné folklórne festivaly – vyňaté, Platenie poplatkov SOZA za predané vstupenky- nie kapacitu sály
6. Komunikácia s MK o rozvoji kreatívneho priemyslu, Ministerstva pôdohospodárstva
7. OZ AKOI – združenie fyzických osôb- obnovenie rokovaní- A. Kobielsky

 

8. Správa o činnosti a hospodárení asociácie v roku 2019 predkladá Alfonz Kobielsky
Predseda predniesol správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2019 – Príloha zápisnice

 

Uznesenie č. 4/2020
Správa o čerpaní finančných prostriedkov

Valné Zhromaždenie berie na vedomie predloženú Správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2020.

Hlasovanie k správe o čerpaní finančných prostriedkov:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Predseda asociácie požiadal VZ o schválenie odmeny vo výške 300 € za vyhotovenie webovej stránky AKIS, odmenu vo výške 300 € za administratívu a prostriedky na nákup „logo steny“. R. Marko navrhol, aby bola dohodnutá výška výdavkov o ktorej bude rozhodovať správna rada priebežne, aby sa podobné výdavky nemuseli schvaľovať až na VZ.

 

Uznesenie č. 5/2020
Schválenie finančných prostriedkov


a) Valné Zhromaždenie schvaľuje:
1. Vyplatenie odmeny vo výške 300 € za vyhotovenie webu AKIS na základe Zmluvy.
2. Vyplatenie odmeny vo výške 300 €/rok za administratívu AKIS na základe Zmluvy.
3. Výdavky na nákup steny textilnej „logo steny“
b) Valné zhromaždenie poveruje Správnu rodu schvaľovaním výdavkov do výšky 1500 €

Hlasovanie k schváleniu finančných prostriedkov:
ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

 

 9. Schválenie výšky členského príspevku na rok  2020 – návrh predniesol A. Kobielsky

 

Uznesenie č. 6/2020
Schválenie výšky členského príspevku


Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2020 podľa predloženého návrhu:
- obec 60 €
- mesto 120 €
- pre členov AKIS, ktorí nemajú k dnešnému dňu uhradené členské príspevky za predchádzajúce roky v plnej výške nasledovne:
MsKS Humenné:  240 € ( rok 2020: 120 €, rok 2018: 120)
Mesto Svidník:     170 € ( rok 2020: 120 € + dopl. 50 € za rok 2018)

Hlasovanie k výške členského príspevku:

ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

 

10. Voľba orgánov AKIS - predkladá A. Kobielsky

- predseda asociácie informoval členov združenia o ukončení P. Litomerického v KZ Petržalky a poďakoval za jeho pomoc a prácu v asociácií. P. Litomerický bol členom správnej rady a preto je potrebné doplniť člena správnej rady o jedného člena. A. Kobielsky navrhol p. J. Vahovského- riaditeľa MsKS Sabinov, ide o novoprijatého člena, ktorý je veľmi aktívny v médiách a elektronickej komunikácií.
- predseda oboznámil členov združenia o potrebe voľby kontrolóra, ktorý je podľa čl. XV. Stanov združenia orgánom dohľadu asociácie a VZ ho volí na obdobie 4 rokov. Uznesením VZ č. 3/2016 zo dňa 5.5.2016 VZ schválilo do funkcie kontrolóra AKIS Mgr. Danu Rusnáčikovú- kontrolórku mesta Levoča. Keďže uplynula doba 4 rokov je potrebné zvoliť nového kontrolóra. A. Kobielsky navrhol Ing. Lenku Gerši – ekonómku MsKS Topoľčany.

 

Uznesenie č. 7/2020
Voľba člena správnej rady

Valné zhromaždenie schvaľuje za člena správnej radu AKIS: Mgr. Jozefa Váhovského, riaditeľa MsKS v Sabinove

Hlasovanie k voľbe člena správnej rady:
ZA 21 hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 1 hlas

 

Uznesenie č. 8/2020
Voľba kontrolóra

Valné zhromaždenie schvaľuje za kontrolóra AKIS: Ing. Lenku Gerši

Hlasovanie k voľbe kontrolóra:
ZA 100 % hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA: 0 hlasov

V ďalšej časti VZ padol návrh, aby sa VZ konalo stále v inom dome kultúry, v inom mieste. Predseda asociácie k danému návrhu podotkol, že pôvodný zámer bolo konanie VZ v rôznych DK, aby sme postupne spoznávali prácu a činnosť ostatných DK. Ale skúsenosť ukázala, že na východ je veľmi ťažko dostať ostatných členov a hostí, ktorí sú najčastejšie z rôznych inštitúcií v Bratislave, preto zvolili stred Slovenka – Liptovský Mikuláš a poďakoval p. Devečkovi-riaditeľovi DK v Liptovskom Mikuláši za všetku prácu pri zabezpečení VZ. Napriek tomu pozval kolegov do Vranova nad Topľou s tým, že vybaví návštevu V DK v Poľsku, aby sme vedeli porovnať ako to funguje u nich. Členovia asociácie prijali návrh a dohodli predbežný termín stretnutia – september 2020, podrobnosti dohodnú počas pracovných on line stretnutí- každý utorok o 9.00. h, tak ako to bolo skôr avízované.

Predseda asociácie v závere poďakoval všetkým zúčastneným členom na VZ a pozval ich na prezentáciu firmy City Light Slovakia v súvislosti s pandémiou COVID -19 a firmy Cinemaware- predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia – v kinosále DK v L. Mikuláši

 

Predseda  AKIS  Ing. Alfonz  Kobielsky

 V  Liptovskom Mikuláši dňa 23. 6.2020      

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk