S T A N O V Y
Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska


Preambula

Kultúru chápeme ako komplex špecifických názorov, predstáv, presvedčení, ideálov, ktoré tvoria tradíciu spoločnosti, ako komplex intelektuálnych, estetických a morálnych cieľov (hodnôt), ktoré spoločnosť chápe ako účel svojej organizácie, ako dobro, ktoré sa má dosiahnuť určitým spôsobom života. Kultúra vlastne stanovuje, čo je normálne a čo normálne nie je. Z toho teda jasne vyplýva, že „prvoradou a podstatnou úlohou kultúry je výchova.“

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je prehlbovať výchovu a vzdelávanie občanov Slovenska, vytvárať vhodné ekonomické a technické podmienky na prezentáciu živej a inovatívnej umeleckej tvorby, tradičnej kultúry, divadla, tanca, hudby, filmu, výtvarného umenia, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií na regionálnej a miestnej úrovni.
Hlavnou činnosťou asociácie je presadzovanie spoločných záujmov kultúrnych inštitúcií smerom k orgánom štátnej správy a samosprávy, verejnosti a zahraničiu.

 

I.
Úvodné ustanovenie

Na účely vytvorenia platformy pre ochranu záujmov kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska schválili zakladajúci členovia na ustanovujúcom schôdzi konanej 23. apríla 2015 v Handlovej založenie Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (ďalej len „asociácia“).

II.
Názov a sídlo


(1) Názov asociácie znie: Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska; skratkou názvu je AKIS.

(2) Sídlom asociácie je Dom kultúry M.R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou.

III.
Právna forma


Asociácia je záujmovým združením právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

IV.
Vznik asociácie


Asociácia vznikne dňom zápisu do registra združení vedenom na Okresnom úrade v Prešove.


V.
Predmet činnosti


(1) Predmetom činnosti asociácie je:

a) vytváranie odbornej komunikačnej platformy pre kultúrne inštitúcie,

b) ochrana záujmov kultúrnych inštitúcií a presadzovanie spoločných záujmov členov asociácie,

c) koordinácia niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov,

d) zastupovanie členov asociácie pred štátnymi, spoločenskými a inými orgánmi a inštitúciami,

e) navrhovať legislatívne zmeny s cieľom zachovávania a šírenia regionálnej a miestnej kultúry SR,

f) popularizácia asociácie a výsledkov jej činnosti,

(2) Predmetom činnosti asociácie je aj vytváranie komunikačnej platformy medzi asociáciou, jej členmi a verejnosťou, a to aj prostredníctvom diskusných fór, na ktoré môže asociácia prizvať aj fyzické osoby.

(3) Asociácia vykonáva svoje činnosti s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu.


VI.
Členstvo


Členom asociácie môže byť iba právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti kultúrneho života
na Slovensku.

VII.
Vznik členstva


(1) O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie na základe žiadosti žiadateľa o prijatie za člena. Žiadosť o prijatie za člena sa predkladá vyplnením Prihlášky, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.

(2) Žiadateľ o prijatie za člena sa stáva členom dňom uvedeným v uznesení valného zhromaždenia o prijatí za člena.

(3) Uznesenie valného zhromaždenia, ktorým odmietne žiadosť žiadateľa o prijatie za člena je konečné a nemožno ho preskúmať orgánmi asociácie.

 

VIII.
Zánik členstva


(1) Členstvo zaniká:

a) zánikom člena ako právneho subjektu,

b) na základe žiadosti člena o zrušenie členstva,

c) vylúčením člena z rozhodnutia valného zhromaždenia,

d) nezaplatením členského príspevku za predchádzajúci rok do termínu konania riadneho valného zhromaždenia, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.


(2) Členstvo zaniká podľa odseku 1 písm. a) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o povolení zápisu do obchodného registra o vstupe člena do likvidácie alebo dňom zániku právnickej osoby, občianskeho združenia alebo záujmového združenia právnických osôb.

(3) Členstvo zaniká podľa odseku 1 písm. b) dňom doručenia žiadosti člena o zrušenie členstva predsedovi, ak nie je v žiadosti určený iný deň zániku členstva.

(4) Členstvo zaniká podľa odseku 1 písm. c) dňom uznesenia valného zhromaždenia o vylúčení člena z asociácie. Valné zhromaždenie môže vylúčiť člena iba v prípadoch, keď člen prestal spĺňať podmienky členstva podľa čl. VI ods. 1, nedodržiava stanovy, etický kódex, uznesenia valného zhromaždenia alebo iné rozhodnutia orgánov asociácie vydané na základe stanov; návrh na vylúčenie člena predkladá valnému zhromaždeniu správna rada, alebo ktorýkoľvek člen.

(5) Uznesenie valného zhromaždenia, ktorým vylúči člena z asociácie je konečné a nemožno ho preskúmať orgánmi asociácie.

IX.
Práva člena


Člen má právo:

a) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia, podávať na ňom návrhy, vyjadrovať sa k podaným návrhom a hlasovať,

b) podávať návrhy orgánom asociácie a vyjadrovať sa k všetkým záležitostiam súvisiacim s činnosťou asociácie,
c) byť informovaný o činnosti asociácie,

d) zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý bol zvolený do správnej rady, na rokovaní a rozhodovaní tohto orgánu,

e) zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady, pokiaľ sa rokuje o ňom,

f) podieľať sa na rozhodnutí o zrušení asociácie a rozdelení likvidačného zostatku.

X.
Povinnosti člena

Člen je povinný:

a) dodržiavať stanovy asociácie,

b) riadiť sa stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia, alebo správnej rady a inými rozhodnutiami orgánov asociácie,

c) poskytovať pravdivé a úplné informácie nevyhnutné na činnosť asociácie a rozhodovanie jeho orgánov,

d) riadne platiť členské príspevky.

XI.
Orgány asociácie


Orgánmi asociácie sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Správna rada

c) Kontrolór

d) Predseda

e) Podpredseda

f) ďalšie orgány, ak o nich rozhodne valné zhromaždenie, alebo správna rada.

XII.
Valné zhromaždenie


(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie a tvoria ho všetci členovia asociácie.

(2) Valné zhromaždenie rozhoduje o:

a) plánoch a harmonograme činnosti,

b) stanovách, etickom kódexe a o ich zmenách,
c) prijatí a vylúčení člena,

d) vymenovaní a odvolaní zástupcov správnej rady,

e) schválení rokovacieho poriadku správnej rady na návrh správnej rady,

f) vymenovaní a odvolaní kontrolóra,

g) vstupe asociácie do medzinárodných organizácií,

h) určení výšky a splatnosti členských príspevkov,

i) určení prípadných odmien zástupcom správnej rady, kontrolórovi a predsedovi,

j) zásadách financovania,

k) schválení rozpočtu asociácie na návrh správnej rady,

l) schválení ročnej účtovnej uzávierky,

m) zrušení asociácie a vymenovaní likvidátora,

n) iných otázkach na návrh správnej rady alebo člena valného zhromaždenia.

(3) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o postúpení niektorej zo svojich právomocí na správnu radu.

(4) Zasadnutie valného zhromaždenia je riadne alebo mimoriadne.

(5) Riadne zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutočňuje aspoň raz ročne.

(6) Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda asociácie z vlastného podnetu alebo na základe:

a) uznesenia správnej rady,

b) žiadosti kontrolóra

c) žiadosti najmenej 1/3 všetkých členov.

(7) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda:

a) najmenej 10 dní pred dňom konania riadneho zasadnutia valného zhromaždenia, alebo

b) do 60 dní od rozhodnutia správnej rady, doručenia žiadosti kontrolóra/dozornej rady, doručenia žiadosti najmenej 1/3 všetkých členov alebo žiadosti členov, ktorí reprezentujú 1/3 všetkých hlasov, ak ide o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia.

(8) Pozvanie na zasadnutie valného zhromaždenia musí byť oznámené všetkým členom najmenej 30 dní pred dňom konania zasadnutia e-mailom, faxom alebo doporučeným listom a musí obsahovať miesto a čas konania zasadnutia a návrh programu. Lehotu na pozvanie možno vo výnimočných prípadoch skrátiť, táto lehota však nesmie byť kratšia ako 48 hodín, ak sa valné zhromaždenie nedohodne inak.

(9) Členovia prítomní na zasadnutí valného zhromaždenia sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorú pripravuje predseda alebo ním poverený zástupca správnej rady. Ak je člen zastupovaný splnomocnenou osobou, prezenčnú listinu podpíše táto osoba svojím menom a uvedie, ktorého člena zastupuje; splnomocnenie sa pripojí k prezenčnej listine.

(10) Zasadnutie valného zhromaždenia vedie predseda alebo ním poverený zástupca správnej rady. Zasadnutia sa môže zúčastniť len člen, alebo ním splnomocnená tretia osoba, alebo osoby, ktoré zabezpečujú priebeh zasadnutia; iné osoby sa smú zúčastniť zasadnutia na návrh správnej rady.

(11) Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú po zasadnutí valného zhromaždenia podpíše predseda alebo ním poverený zástupca správnej rady. Zápisnica musí obsahovať všetky rozhodnutia valného zhromaždenia (uznesenia) a iné skutočnosti, ktoré boli predmetom zasadnutia valného zhromaždenia. Predseda po ukončení zasadnutia zverejní kópiu zápisnice a prezenčnej listiny bez zbytočného odkladu. Výpisy zo zápisnice zasadnutia valného zhromaždenia zašle predseda aj osobám, o ktorých prijatí a neprijatí za člena alebo vylúčení rozhodlo valné zhromaždenie.

(12) Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov (jednoduchá väčšina).

(13) Každý člen valného zhromaždenia má pri hlasovaní jeden hlas.

(14) Valné zhromaždenie rozhoduje formou hlasovania, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ak stanovy neustanovujú na prijatie rozhodnutia inú väčšinu.

(15) Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov o:

a) zrušení asociácie a vymenovaní likvidátora,

b) zmene stanov asociácie.

(16) Rozhodnutia valného zhromaždenia môžu byť prijaté:

a) na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia,

b) rozhodnutím per rollam.

(17) V prípade rozhodovania per rollam predseda zabezpečí predloženie návrhu na rozhodnutie e-mailom na vyjadrenie sa všetkým členom. Predseda zároveň určí lehotu, v ktorej sa členovia majú k návrhu rozhodnutia písomne vyjadriť. Pokiaľ sa člen nevyjadrí, platí, že sa zdržal hlasovania. Pokiaľ člen s návrhom nesúhlasí, pripojí k svojmu vyjadreniu aj odôvodnenie svojho postoja. Na tieto skutočnosti bude člen upozornený predsedom.

(18) Valné zhromaždenie rozhoduje formou per rollam na základe návrhu predsedu. Predseda musí zvolať zasadnutie valného zhromaždenia vždy, ak s formou per rollam nesúhlasí správna rada alebo aspoň 1/3 všetkých členov.

 

 

XIII.
Správna rada


(1) Správna rada je výkonným orgánom asociácie.

(2) Pri založení asociácie tvoria správnu radu zakladajúci členovia.

(3) Správnu radu tvoria šiesti členovia a predseda.

(4) Členov správnej rady a náhradníkov volí valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov s tým, že náhradníci budú osoby, ktoré sa umiestnili na ďalších miestach voľby v poradí. Valné zhromaždenie má právo členov správnej rady aj odvolať.

(5) Člen môže byť v správnej rade zastúpený len jednou osobou.

(6) Zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, kontrolným orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu člena, alebo je v pracovnom pomere, alebo v inom zmluvnom vzťahu k členovi.

(7) Mandát člena vzniká dňom rozhodnutia o vzniku mandátu v rozhodnutí valného zhromaždenia.

(8) Do právomoci správnej rady patrí:

a) rozhodovanie o činnosti asociácie medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

b) rozhodovanie o adrese sídla,

c) ochrana záujmov asociácie a oprávnených záujmov jeho členov medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

d) poskytovanie potrebných informácií členom,

e) informovanie valného zhromaždenia o svojej činnosti medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

f) záväzné interpretovanie stanov a iných vnútroorganizačných predpisov asociácie,

g) navrhovanie zásad financovania asociácie,

h) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho právomoci zverilo valné zhromaždenie.

(9) Správna rada rozhoduje aj v otázkach, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti iných orgánov podľa týchto stanov, pokiaľ takú otázku nepredloží na rozhodnutie valného zhromaždenia.
(10) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

(11) Každý člen, vrátane predsedu, má pri hlasovaní jeden hlas.

(12) Správna rada rozhoduje formou hlasovania, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ak stanovy neustanovujú na prijatie rozhodnutia inú väčšinu.

(13) Správna rada môže časť svojich právomocí postúpiť svojím rozhodnutím predsedovi.

(14) Správna rada je povinná:

a) pri svojej činnosti dodržiavať tieto stanovy asociácie a uznesenia valného zhromaždenia,

b) zaoberať sa každým podnetom člena, ktorý je relevantný z hľadiska predmetu činnosti asociácie.

(15) Rokovací poriadok správnej rady a jeho zmeny je správna rada povinná predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie.

(16) Správnu radu zvoláva predseda; predseda je povinný zvolať správnu radu, ak o to požiadajú aspoň dvaja jeho členovia.

(17) Rokovania správnej rady sa zúčastňujú jeho členovia, predseda a ním poverené osoby, ktoré zabezpečujú priebeh rokovania (tajomník); účasť na rokovaní je nezastupiteľná. Rokovania správnej rady sa môže zúčastniť iná osoba, len ak o tom správna rada rozhodne. Správna rada je povinná pozvať na rokovanie rady aj člena, o ktorom sa bude rokovať.

(18) Členovia správnej rady sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady; ak sa člen bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní na rokovaní správnej rady trikrát po sebe, jeho mandát člena zanikne.

(19) Mandát člena správnej rady zaniká:

a) zánikom členstva subjektu, ktorého člen správnej rady reprezentuje,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) odvolaním valným zhromaždením,

d) vzdaním sa funkcie,

e) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

XIV.
Predseda


(1) Predseda je štatutárnym orgánom asociácie. Predsedom smie byť len fyzická osoba. (2) Predsedu volí správna rada na obdobie 3 rokov, na základe návrhov jednotlivých členov. Správna rada má právo predsedu aj odvolať.

(3) Do právomocí predsedu patrí:

a) zastupovanie asociácie vo vzťahoch voči tretím osobám, b) vedenie zoznamu členov,

c) zvolávanie zasadnutí valného zhromaždenia a ich organizácia,

d) zvolávanie zasadnutí správnej rady a ich organizácia,

e) ohlasovanie zmien v zápise registra záujmových združení príslušnému orgánu,

f) rozhodovanie o bežných prevádzkových a hospodárskych záležitostiach asociácie v čase medzi zasadnutiami správnej rady,

g) ďalšie kompetencie zverené predsedovi týmito stanovami, uznesením valného zhromaždenia, alebo správnej rady.

(4) Predseda je povinný:

a) konať v súlade s predmetom činnosti asociácie tak, aby ochraňoval záujmy asociácie a jej členov a aby zabezpečoval rozvoj činnosti asociácie a zvyšoval a zlepšoval povedomie o asociácii ako združení producentov,

b) konať v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami správnej rady,

c) informovať členov správnej rady na rokovaniach správnej rady o svojej činnosti,

d) informovať na požiadanie členov o výkone svojej činnosti,

e) sprístupňovať členom písomné stanoviská dozornej rady k rozhodovaniu valného zhromaždenia, správnej rady alebo predsedu o hospodárení a nakladaní s majetkom,

f) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami členov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.

(5) Mandát predsedu zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním,

c) vzdaním sa funkcie,

d) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

(6) V čase neprítomnosti zastupuje predsedu podpredseda alebo predsedom splnomocnený člen správnej rady. V čase od zániku mandátu predsedu do vzniku mandátu nového predsedu vykonáva jeho právomoci podpredseda.

(7) Podpredsedu volí správna rada na obdobie 3 rokov, na základe návrhov jednotlivých členov. Správna rada má právo predsedu aj odvolať.

(8) Mandát podpredsedu zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním,

c) vzdaním sa funkcie,

d) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

XV.
Kontrolór


(1) Orgánom dohľadu asociácie je kontrolór. Kontrolórom smie byť len fyzická osoba.

(2) Kontrolóra volí valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov na základe návrhu, ktorý podporí nadpolovičná väčšina všetkých členov.

(3) Kontrolórom môže byť aj osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom vzťahu k členovi.

(4) Kontrolór dohliada nad:

a) hospodárením asociácie v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami správnej rady,

b) hospodárnosťou nakladania s prostriedkami asociácie,

c) výkonom činnosti predsedu, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom asociácie,

d) vykonávaním účtovníctva asociácie.


(5) Kontrolór ďalej na požiadanie predsedu, podpredsedu alebo 1/3 všetkých členov zaujíma písomné stanoviská k rozhodovaniu valného zhromaždenia, správnej rady alebo predsedu o hospodárení a nakladaní s majetkom.

(6) Kontrolór je povinný:

a) valné zhromaždenie informovať o svojej činnosti a hospodárení asociácie na zasadnutí valného zhromaždenia,

b) správnu radu informovať o svojej činnosti a hospodárení asociácie,

c) informovať predsedu o svojej činnosti a upozorniť ho na svoje zistenia,

d) vykonávať svoju činnosť v súlade so záujmami asociácie, najmä ochranou jeho majetku a dobrej povesti asociácie,

e) vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom asociácie, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov,

f) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami členov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.


(9) Mandát kontrolóra zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním,

c) vzdaním sa funkcie,

d) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.


XVI.
Úprava majetkových pomerov


(1) Príjmy asociácie tvoria najmä členské príspevky a ďalšie príspevky právnických osôb a fyzických osôb.

(2) Výšku ročného členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie. Členský príspevok je rovnaký.

(3) Členské príspevky sa platia ročne, na základe Výzvy na úhradu členského.

(4) Prvý členský príspevok je povinný každý člen zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia valného zhromaždenia o prijatí za člena. Výška prvého členského príspevku je násobkom počtu celých mesiacov príslušného kalendárneho roka, počas ktorých bude členom a pomernej časti členského príspevku prislúchajúceho na jeden mesiac.

(5) V prípade zániku členstva v priebehu kalendárneho roka sa zaplatený členský príspevok nevracia.

(6) Výdavky asociácie tvoria najmä náklady na administratívne zabezpečenie asociácie, náklady súvisiace s výkonom predmetu činnosti asociácie.

(7) Za hospodárenie asociácie zodpovedá predseda, ktorý je viazaný pri svojej činnosti rozhodnutiami správnej rady.

(8) Dohľad nad hospodárením asociácie vykonáva dozorná rada.

(9) Asociácia nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

(10) Asociácia ručí za svoje záväzky do výšky svojho majetku. Členovia za záväzky asociácie neručia.


XVII.
Doba trvania


Asociácie sa zakladá na dobu neurčitú.

XVIII.
Zánik asociácie

 


(1) Asociácia zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb na základe uznesenia valného zhromaždenia o zrušení asociácie. Návrh na výmaz podáva likvidátor až po vykonaní likvidácie majetku.

(2) Likvidačný zostatok majetku asociácie bude rozdelený medzi členov pri zohľadnení pomeru úhrnu zaplatených členských vkladov k likvidačnému zostatku.

 

XIX.
Záverečné ustanovenie

 

Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením.

 

V Liptovskom Mikuláši 17. apríla 2019

 

Ing. Alfonz Kobielsky
predseda asociácie

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk