O nás

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je prehlbovať výchovu a vzdelávanie občanov Slovenska, vytvárať vhodné ekonomické a technické podmienky na prezentáciu živej a inovatívnej umeleckej tvorby, tradičnej kultúry, divadla, tanca, hudby, filmu, výtvarného umenia, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií na regionálnej a miestnej úrovni.

Kultúru chápeme ako komplex špecifických názorov, predstáv, presvedčení, ideálov, ktoré tvoria tradíciu spoločnosti, ako komplex intelektuálnych, estetických a morálnych cieľov (hodnôt), ktoré spoločnosť chápe ako účel svojej organizácie, ako dobro, ktoré sa má dosiahnuť určitým spôsobom života.

Kultúra vlastne stanovuje, čo je normálne a čo normálne nie je. Z toho teda jasne vyplýva, že „prvoradou a podstatnou úlohou kultúry je výchova.“

Hlavnou činnosťou asociácie je presadzovanie spoločných záujmov kultúrnych inštitúcií smerom k orgánom štátnej správy a samosprávy, verejnosti a zahraničiu.

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk