Naše priority do nasledujúceho obdobia

1. realizácia pasportizácie kultúrnej infraštruktúry miest a obcí s následným vyhotovením strategického dokumentu na obnovu kultúrnej infraštruktúry miest a obcí Slovenska

2. aktívne podieľanie sa na vyhotovení Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v kompetencii Ministerstva kultúry SR.

3. vytvorenie štátneho finančného nástroja na podporu obnovy kultúrnej infraštruktúry a vytvárania nových priestorov, zodpovedajúcim 21. storočiu (skúšobne pre neprofesionálne kapely, digitálne filmové pracoviská pre neprofesionálov a pod.) Program kreatívneho priemyslu neobmedzovať teritoriálne len pre územia sídiel samosprávnych krajov

4. presadzovanie podpory štátu pre také nástroje, ktoré zabezpečia významnejšie prepojenie kultúrnych inštitúcií miest a obcí s mimoškolskými aktivitami detí a mládeže

5. zmenu systému kultúrnych poukazov tak, aby bol preferovaný dôraz na kvalitu produkcií a realizáciu aktivít v kultúrnych priestoroch

6. zmenu spôsobu určovania poplatkov autorských organizácií tak, aby neboli prekážkou rozvoja kultúry miest a obcí a zároveň dochádzalo k spravodlivému odmeňovaniu autorov umeleckých diel

7. podporu vzájomnej výmeny skúseností a spoluprácu medzi kultúrnymi inštitúciami a oddeleniami miest a obcí a medzi nimi a štátnymi organizácii, verejnými fondami a neziskovým sektorom

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk