Zápisnica z rokovania
Valného zhromaždenia Asociácie kultúrnych zariadení Slovenska AKIS
So sídlom v Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200,
ktoré sa konalo v dňoch 16. -17. 04. 2019 v Dome kultúry, Hollého 4, 03 101 Liptovský Mikuláš

Prítomní: 33 účastníkov podľa priloženej prezenčnej listiny
( zástupcovia 21 členov AKIS: 1. KC Detva, 2. DK Liptovský Mikuláš, 3. KZ Petržalky, 4. MsDK Vranov,
5. DK Handlová, 6. Obec Chrenovec-Brusno, 7. MsKS Kežmarok, 8. MKOS Snina, 9. MsKS Revúca,
10. MsKS Rimavská Sobota, 11. Mesto Stropkov, 12. Mesto Banská Štiavnica, 13. MsKS Hnúšťa,
14. Mesto Brezno, 15. OSSKP Divín, 16. Mesto Hriňová, 17. MsKS Veľký Krtíš, 18. MsKS Topoľčany, 19. MsKS Senica, 20. MsKS Levoča, 21. MsKS Štúrovo)
Neprítomní: 10 členov ( 1. MsKS Veľké Kapušany, 2. Mesto Banská Bystrica, 3. KS Hurbanovo,
4. MsKS Humenné, 5. MKC Žiar nad Hronom, 6. Mesto Svidník, 7. Mestské divadlo Actores Rožňava, 8. Mesto Liptovský Hrádok, 9. OKC Smižany, 10. Mesto Partizánske

Program:
Utorok 16. 4. 2019

16:00 príchod účastníkov
17:00 – pracovné stretnutie členov AKIS-u s generálnym riaditeľom Národného osvetového centra – štátnej prísp. organizácie Ministerstva kultúry SR JUDr. Ing. Michalom Bartókom na témy:
- Stratégia miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín na Slovenku
- Kreatívny priemysel
- Celoživotné vzdelávanie
Príprava Valného zhromaždenia

Streda 17. 4. 2019

9:30 – prezentácia účastníkov VZ
10:00 - VZ – otvorenie, privítanie účastníkov a hostí, diskusný príspevok riaditeľa NOC, Valné zhromaždenie, diskusia, Záver

1. Rokovanie VZ začalo privítaním účastníkov riaditeľom DK Liptovský Mikuláš pánom René Devečkom.
2. Predseda asociácie oboznámil s programom VZ, ktorý bol účastníkmi schválený.
3. Diskusný príspevok riaditeľa NOC p. Bartóka:
- kroky k implementácii problematiky miestnej a regionálnej kultúry do Stratégii,
- národný projekt vzdelávania pracovníkov kultúry – celoživotné vzdelávania, Ľudské zdroje –vzdelávanie aktérov kultúry,
- tematika Osvetových zariadení,
- modernizačné kroky k zlepšeniu infraštruktúry kultúry – pasportizácia, financovanie,
- posilnenie organizácii fungujúcich pod MK SR,
- aktualizácia dotačného systému AVF, FPU, KULTMINOR, Obnov si svoj dom, Kultúrne poukazy,
- podpora AKIS – pozitívne vnímaný ako partner,
- súťaže – systém elektronického prihlasovania
Predstavenie jednotlivých členov AKIS – požiadavky na témy v rámci vzdelávania a fungovania kultúry, - financovanie súťaží,
- práca s mládežou – kreatívne centrá, príprava dokončenia plánovacieho obdobia,
- problematika IROP – pracovné miesta pre udržateľnosť projektov,
- komunikácia s poslancami x kult.zariadeniami.

Úloha: Predložiť najširšie spektrum návrhov na vzdelávanie pracovníkov kultúry(v rámci programu celoživotné vzdelávanie do r.2030 ) – svoje návrhy a požiadavky zaslať predsedovi AKIS p. Kobielskemu, ktorý návrhy predloží gen. riaditeľovi NOC p. Bartókovi)
Termín: 31. máj 2019
Zodpovední: riaditelia/zástupcovia členov AKIS


Predseda AKIS poďakoval riaditeľovi NOC p. Bartókovi za účasť na VZ, aktívny prístup a dohodli sa na ďalšom stretnutí.
:
4. Návrh na voľbu orgánov VZ, schválenie orgánov VZ

Predseda VZ: Ing. Alfonz Kobielsky
Zapisovateľka: Mgr. Jarmila Žišková

5. Správa o činnosti za rok 2018
- Správu o činnosti predniesol predseda AKIS Ing. Alfonz Kobielsky a tvorí Prílohu č. 1(+ Prílohy č.1a, 1b, 1c) tejto zápisnice.

Uznesenie č. 1/2019
Správa o činnosti asociácie za rok 2018


Valné Zhromaždenie berie na vedomie predloženú správu o činnosti za rok 2018.

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

6. Správa o čerpaní finančných prostriedkov za roky 2015 – 2018
– Správu predniesol predseda AKIS Ing. Alfonz Kobielsky – Príloha č.2 zápisnice.

Uznesenie č. 2/2019
Správa o čerpaní finančných prostriedkov


Valné Zhromaždenie berie na vedomie predloženú Správu o čerpaní finančných prostriedkov za roky 2015-2018.

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

7. Prijatie nových členov – Uvoľnenie členstva
Predseda AKIS Podal informácie o členskej základni – rozširovanie cez získavanie nových členov ako predpoklad na zlepšenie rokovacej pozície AKIS-u voči orgánom verejnej správy /ZMOS/ a inštitúciám ovplyvňujúcim činnosť kultúrnych inštitúcií.
Ďalej predseda AKIS informoval členov o podaní telefonickej žiadosti Mesta Liptovský Hrádok o uvoľnenie z členstva AKIS – za rok 2018 neuhradili členský príspevok a nemajú záujem byť členmi AKIS-u.

Členská základňa ku dňu konania VZ bez Mesta Liptovský Hrádok:
1. Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš,
2. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo,
3. Mesto Hriňová , odd. školstva, kultúry, mládeže a športu /Mestské kultúrne stredisko,
4. Mestské kultúrne stredisko , Humenné
5. Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom
6. Mesto Svidník, Mestský úrad odbor školstva, kultúry, športu a mládeže,
7. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
8. Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
9. Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany
10. Mesto Banská Bystrica
11. Mesto Banská Štiavnica
12. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
13. Dom kultúry Liptovský Mikuláš
14. Mestské kultúrne stredisko Topolčany
15. Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo
16. Dom kultúry mesta Handlová
17. Kultúrne zariadenia Petržalky
18. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
19. Mestské kultúrne stredisko Brezno
20. Mestské kultúrne stredisko Levoča
21. Mestský Dom Kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou
22. Mestské divadlo Actores Rožňava
23. Mestské kultúrne stredisko Senica
24. Mestské kultúrne stredisko Revúca
25. Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
26. Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry
27. Mesto Partizánske
28. Obec Chrenovec – Brusno
29. Obecné kultúrne centrum Smižany
30. Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Divín

Uznesenie č. 3/2019
Prijatie nových členov – Uvoľnenie členstva

 

Valné Zhromaždenie berie na vedomie telefonickú žiadosť Mesta Liptovský hrádok u uvoľnenie z členstva v AKIS.
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

8. Informácie o rokovaniach so ZMOS + AKIS+ SOZA – správu predniesol podpredseda AKIS
Ing. Peter Litomerický.
(výstup – materiál SOZA stanovisko ( neplatiť poplatky za folklór, pietne akty, výchovné koncerty pre žiakov....)

Úloha: Zaslať výsledky jednania zo SOZA ohľadom neuhrádzania poplatkov
Termín: 31.mája.2019
Zodpovedný: Ing. P. Litomerický

9. Schválenie členských príspevkov na rok 2019
Návrh predniesol predseda Ing. A. Kobielsky – navrhuje členský príspevok na rok 2019:
- obec 60 €
- mesto 120 €
- pre členov AKIS, ktorí nemajú k dnešnému dňu uhradený členský príspevok za rok 2018 nasledovne:
Mesto Brezno: 240 €
MsKS Veľké Kapušany: 240 €
Mesto Hurbanovo: 240 €
MsKS Humenné: 240 €
Mesto Partizánske: 190 €
Obec Chrenovec-Brusno: 95 €
Mesto Svidník: 120 + dopl. 50 €= 170 €

Uznesenie č. 4/2019
Schválenie výšky členského príspevku


Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2019 podľa predloženého návrhu:
- obec 60 €
- mesto 120 €
- pre členov AKIS, ktorí nemajú k dnešnému dňu uhradený členský príspevok za rok 2018 nasledovne:
Mesto Brezno: 240 €
MsKS Veľké Kapušany: 240 €
Mesto Hurbanovo: 240 €
MsKS Humenné: 240 €
Mesto Partizánske: 190 €
Obec Chrenovec-Brusno: 95 €
Mesto Svidník: 120 + dopl. 50 €= 170 €

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

 

10. Schválenie loga AKIS
Prezentáciu predstavil predseda AKIS – viacero rôznych návrhov a zároveň požiadal, v prípade ak bude logo vybraté z predložených návrhov, o schválenie odmeny za návrh a design manuál loga odmenu pre autora vo výške 250 € na základe Zmluvy.

Uznesenie č. 5/2019
Schválenie návrhu loga a odmeny


Valné zhromaždenie schvaľuje návrh č. 3 loga pre AKIS a odmenu vo výške 250 € za vypracovanie návrhu a design manuálu loga.

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

11. Návrh a voľba členov správnej rady na obdobie 2019 -2022

Predseda združenia poďakoval doterajším členom správnej rady za činnosť v uplynulom období a zvlášť sa poďakoval p. J. Kulišiakovi a J. Obernaurovi, ktorí zároveň ukončujú členstvo v AKIS z dôvodu odchodu do dôchodku.

Uznesenie č. 6/2019
Voľba členov správnej rady na obdobie 2019 -2022

Valné zhromaždenie schvaľuje správnu radu AKIS na obdobie 2019 – 2022 v zložení:

Ing. Alfonz Kobielsky, Mestský dom kultúry, prísp. org. Vranov n. T.
Mgr. Jarmila Žišková, Dom kultúry mesta Handlová
Ing. Peter Litomerický, Kultúrne zariadenia Petržalky
JUDr. Zuzana Kamenická, Mestské kultúrne stredisko Levoča
PhDr. Katarína Baculáková, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Mgr. René Devečka, Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Ing. Rastislav Marko, Mesto Banská Štiavnica
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

 

Uznesenie č. 1/2019 Správnej rady
Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady na obdobie 2019 -2022

 

A) Správna rada schválila na svojom zasadnutí za predsedu AKIS Ing. Alfonza Kobielskeho, MsDK Vranov nad Topľou
Hlasovanie: ZA 6 hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 1 hlas

B) Správna rada schválila na svojom zasadnutí za podpredsedu AKIS Ing. Petra Litomerického, Kultúrne zariadenia Petržalky
Hlasovanie: ZA 6 hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 1 hlas

12. Schválenie zmeny stanov
Návrhy a odôvodnenie k jednotlivým bodom predniesol predseda AKIS.
Uznesenie č. 7/2019
Schválenie zmeny stanov

Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy asociácie s navrhovanými zmenami:
- článok VII., úprava znenia odseku (1) a vypustenie bodov a), b), c).
Nové znenie: VII. Vznik členstva

(1) O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie na základe žiadosti žiadateľa o prijatie za člena. Žiadosť o prijatie za člena sa predkladá vyplnením Prihlášky, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.

- článok VIII., doplnenie bodu (1) d)
Nové znenie: VIII. Zánik členstva

(1) Členstvo zaniká:

d) nezaplatením členského príspevku za predchádzajúci rok do termínu konania riadneho valného zhromaždenia, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

- článok XIV., doplnenie bodov (7) a (8)
Nové znenie: XIV. Predseda

(7) Podpredsedu volí správna rada na obdobie 3 rokov, na základe návrhov jednotlivých členov. Správna rada má právo predsedu aj odvolať.
(8) Mandát podpredsedu zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním,
c) vzdaním sa funkcie,
d) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

- článok XVI., úprava bodu (3)
Nové znenie: XVI. Úprava majetkových pomerov
(3) Členské príspevky sa platia ročne, na základe Výzvy na úhradu členského.

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

13. Návrh na stanovenie termínu Valného zhromaždenia
Predseda AKIS informoval členov o problémoch pri zvolávaní Valného zhromaždenia. Je veľmi problematické stanoviť termín tak, aby sa ho zúčastnila väčšina členov. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov a napr. pri potrebe zmeny stanov to je až dvojtretinová väčšina členov. Navrhuje preto, aby sa VZ zhodlo na každoročnom termíne Valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 8/2019
Stanovenie termínu Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie schvaľuje termín riadneho Valného zhromaždenia na utorok a stredu v posledný marcový týždeň.(r.2020 t. j.24. a 25. marca 2020)
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Predseda AKIS Ing. Alfonz Kobielsky
V Liptovskom Mikuláši dňa 17. 4.2019

 

 

Príloha č. 1Správa o činnosti AKIS v roku 2018


Hlavnou témou záujmu asociácie v roku 2018 bola príprava návrhu legislatívnych zmien v autorskom zákone.
V letných mesiacoch júl – august s pánom Litomerickým sme pracovali na návrhu legislatívnych zmien v Autorskom zákone: viď príloha:
NÁVRH, Pripomienky k novele zákona č. 185/2015 Z. Z. Autorský zákon LP/2018/521 (Príloha č. 1a)
Tento materiál bol vypracovaný v intenzívnej spolupráci so ZMOS a ZMOS ho zaslalo na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci pripomienkového konania. Ministerstvo kultúry nezaradilo tento materiál do procesu pripomienkového konania a týmto ZMOS aj nás odignorovalo.

V mesiaci júl 2018 pani ministerka Ľubica Laššáková zadala úradu štátneho tajomníka Konráda Rigóa úlohu vyhotovenia stratégie miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín.
Zhotoviteľom tohto materiálu sa stala umelkyňa – speváčka pani PhDr. RNDr. Jana Orlická, v súčasnosti už generálna riaditeľka Sekcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín na MK.
V októbri 2018 som sa zúčastnil pracovného stretnutia, ktoré iniciovala pani Orlická a konalo sa na pôde úradu PSK v Prešove. Odbor kultúry PSK pozval na toto pracovné stretnutie pracovníkov kultúry v pôsobnosti PSK. Dámy z pracovnej skupiny pani Orlickej sa pýtali na nedostatky v miestnej kultúre.
Prevažne dámy vo funkciách riaditeľov knižníc, múzeí, osvetových stredísk, divadiel, atď. sa vo väčšine k stavu kultúry v mestách a obciach vyjadrovali veľmi pozitívne, bez vážnejších nedostatkov. Ja ako predseda AKIS som sa nanominoval sám, a po mojom vystúpení som vyzeral ako z iného sveta.
S ničím nespokojný. Všetkým účastníkom som odovzdal naše oficiálne stanovisko k stavu miestnej a regionálnej kultúre, ktoré sme schválili na VZ v roku 2018.
Osobne som rozprával s pani Orlickou, ktorá mi prisľúbila, že budeme prizvaní k tvorbe stratégie. Zároveň som sa opýtal, či považuje za relevantné zisťovať stav miestnej kultúry u štatutárov na pôde zriaďovateľa.
Ozval som sa jej v novembri, decembri, januári a vo februári som jej poslal email, v ktorom okrem iného bolo napísané, že už ju viackrát otravovať nebudem. Pokiaľ si myslia, že majú dostatok vstupov k vypracovaniu serióznej stratégie, tak im prajem veľa úspechov. Pokiaľ nás budú potrebovať, sme pripravení na konštruktívnu spoluprácu. Pokiaľ v stratégii nebudú zohľadnené naše požiadavky, budeme oponovať.
V decembri 5.12.2018 sme sa s pánom Litomerickým a pani Žiškovou zúčastnili zasadnutia Správnej rady AKOI, kde som vysvetľoval členom rady dôležitosť zjednotenia pracovníkov regionálnej a miestnej kultúry. Zároveň na druhý deň sme sa zúčastnili prezentácie zámeru a možného scenára pripravovaného projektu celoživotného vzdelávania, ktoré organizuje NOC. Prezentáciu viedol generálny riaditeľ NOC pán JUDr. Ing. Michal Bartók. My sme sa k tejto iniciatíve aktívne pripojili a dnes sme tu spolu, aby sme sa bavili o okruhu tém na vzdelávanie.

Na začiatku februára 04.02.2019 som sa s pánom Ing. Milanom Muškom výkonným podpredsedom ZMOS na ministerstve kultúry zúčastnil rokovania s generálnym riaditeľom sekcie SO pre IROP pánom Mgr. Tiborom Bohóm Témou rokovania bol Program kreatívny priemysel. Ide o našu dlhodobú snahu presadiť vytvorenie operačného programu pre obnovu kultúrnej infraštruktúry v mestách a obciach na Slovensku. Prínosom tohto stretnutia bolo to, že sme si vzájomne vysvetlili problematiku z pohľadu MK a z pohľadu nášho, stanovili ďalšie úlohy a čiastkové ciele a uvidíme, čo sa nám podarí v tejto oblasti dosiahnuť. (Príloha č. 1b a Príloha č. 1c).
Aktuálne pani Orlická už nie je gen. riaditeľka sekcie miestnej a reg. kultúry, po veľkonočných sviatkoch sa máme stretnúť na min. kultúry ohľadom prípravy stratégie.
Vypracoval: Ing. Alfonz Kobielsky, predseda AKIS

 

 


Príloha č. 1a

NÁVRH
Pripomienky k novele zákona č. 185/2015 Z. Z. Autorský zákon
LP/2018/521

1. V Čl. I navrhujeme zaradiť nový bod 1, ktorý znie:

„V § 5 v písm. g) sa za slová „ľudovej kultúry pripájajú sa slová „ani jeho spracovanie podľa § 8“.“

Ostatné novelizačné body sa prečíslujú.

Odôvodnenie:

Za dielo tradičnej kultúry možno stále považovať aj znenie ľudovej piesne, ktorá v úprave nejakého skladateľa zaznie na koncerte alebo prehliadke ľudových piesni, tancov alebo zvykov. Rovnako je to aj pri posudzovaní predvádzaných ľudových zvykov a tancov v úprave choreografa. Aj na takto interpretovanú pieseň, tanec alebo ľudový zvyk treba stále nazerať ako na dielo tradičnej ľudovej kultúry. Sme toho názoru, to že autor takejto úpravy iba vychádzal z už existujúcej piesne, tanca alebo ľudovej zvyklosti by nemalo znamenať, že takto verejne vykonané dielo by malo byť spoplatňované. Z uvedeného dôvodu týmto novelizačným bodom sa rozširuje definícia diela tradičnej ľudovej kultúry, ktoré nie je predmetom autorského práva.
Autor interpretácie podľa nášho názoru nevytvorí nové dielo podľa § 8, ale iba rozvinie už existujúce. Ak dramaturg alebo režisér upraví text napr. Shakespearovej divadelnej hry, nestane tým autorom predmetnej hry, ale iba jej upravovateľom a nemyslíme si, že by mal za to dostať odmenu ako samostatný autor diela.

Túto pripomienku uplatňujeme ako ZÁSADNÚ

2. Za novelizačný bod č. 2 navrhujeme vložiť nové novelizačné body č. 3 a 4, ktoré znejú:
„V § 45 ods. 2 sa za slová „nezasahuje škola“ vkladajú slová „alebo školské zariadenie“, slovo „školské“ sa nahrádza slovom „zverejnené“ a na konci vety sa pripájajú slová „alebo školského zariadenia“.“

„V § 45 ods. 2 sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová:
„to sa vzťahuje aj na zariadenia obce zriadené na kultúrnu, osvetovú a záujmovú umeleckú činnosť, ktoré organizujú podujatia podľa odseku 1 a 2 pre školy a školské zariadenia.“

Ďalšie novelizačné body sa prečíslujú.

Odôvodnenie k novelizačným bodom 3 a 4:

Súčasťou subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávania sú aj školské zariadenia ako napríklad školské kluby detí alebo centrá voľného času. Zastávame názor, že školy alebo školské zariadenia, ako vzdelávacie inštitúcie by mali byť ako celok vyňaté z úhrady za využívanie predmetov autorského práva, ak je to v súlade s bezplatným plnením poslania školy alebo školského zariadenia. Nahradením slova „školské dielo“ slovami „zverejnené dielo“ sa umožní škole použiť akékoľvek zverejnené dielo ako napríklad ako „absolventské predstavenie“ bez hrozby výrubu poplatkov, nakoľko ide o plnenie poslania školy bez zisku finančných alebo majetkového prospechu. Podľa § 1, ods. 2, prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Podľa § 4, ods. 3, písm. h) zákona o obecnom zriadení obec utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. Podľa § 4, ods. 3, písm. l) obec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Autorský zákon v ustanovení §§ 44 a 45 v rozpore s ustanovením § 4, ods. 3, písm. h) a l) zákona o obecnom zriadení vylučuje z poplatkovej povinnosti len školy, školské zariadenia, vysoké školy, vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania a výskumné pracoviská, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu. S prihliadnutím k uvedeným ustanovenia zákona o obecnom zriadení sme toho názoru, že medzi inštitúcie zbavené poplatkovej povinnosti by mali byť zaradené aj zariadenia obce zriadené na kultúrnu, osvetovú a záujmovú umeleckú činnosť, ktoré obec zriaďuje rovnako, ako školské a výchovnovzdelávacie zariadenia. Škola a školské zariadenia (s výnimkou špeciálnych školských zariadení zameraných na vzdelávanie v oblasti kultúry) nemajú primerané zariadenia na usporadúvanie hudobných, slovesných alebo tanečných vystúpení. Na takéto vystúpenia obec zriaďuje zariadenia na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, t. j. domy kultúry a osvetové strediská, ktoré takto v spolupráci so školami a školskými zariadeniami napĺňajú obsah §§ 44 a 45 autorského zákona.
Z uvedených dôvodov je pre nás napríklad neakceptovateľné, ak subjekt kolektívnej ochrany autorských práv vymáha od školy platby za produkciu v čase vyučovacích prestávok. Aj prestávky sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ako jeho neoddeliteľná súčasť.

Tieto pripomienky uplatňujeme ako ZÁSADNÉ

3. Za novelizačný bod č. 4 žiadame vložiť nový bod č. 5, ktorý znie:
„V § 47 písm. b) sa vypúšťajú slová „v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy alebo jeho súčasťou“.“

Ostatné body sa prečíslujú.

Odôvodnenie:

Cieľom novelizačného bodu je zrušiť obmedzenie len na zahraničie. Podujatia pri oslavách štátnych sviatkov, v dňoch pracovného pokoja, pri pamätných dňoch alebo mimoriadnych výročiach s celospoločenským významom, folklórne festivaly, vystúpenia ľudových hudieb, folklórnych súborov a skupín neorganizujú iba orgány štátnej správy v zahraničí ale aj obce podľa ustanovenia § 4 zákona o obecnom zriadení. Aj výkonní umelci a autori umeleckých diel v zmysle Autorského zákona sú občanmi týchto obcí a štátu, ktoré sa podieľajú na priebehu týchto podujatí. Sme toho názoru, že vyrubovať poplatky za požitie alebo verejné vykonanie diela pri takýchto príležitostiach je nesprávne a pri podujatiach organizovaných obcou a v jej zastúpení ňou zriadenými organizáciami by malo byť vyňaté z poplatkovej povinnosti v rámci ustanovenia § 47 Autorského zákona.

Túto pripomienku uplatňujeme ako ZÁSADNÚ.

Materiál je veľmi fundovane pripravený a so zmenami sa plne stotožňujeme.

Chceli by sme poukázať na skutočnosť s ktorou sa pri svojej práci stretávame a pripadá nám nelogická.
Jedná sa o verejnú interpretáciu hudobného diela samotným autorom. Za takýto koncert platí kultúrne zariadenie na základe zmluvy honorár interpretovi / súčasne autorovi diela/ a SOZA autorskú odmenu.
Zákon 185/2015 Z.z. takýto prípad nerieši. Bolo by vhodné zapracovať oslobodenie od autorskej odmeny v prípade interpretácie diela samotným autorom ako interpretom za odmenu.
Navrhujeme:
V paragrafe 5 – za predmet autorského práva sa nepovažuje
- Verejná, živá interpretácia hudobného diela samotným autorom ako interpretom, realizovaná za odmenu.

Nech je to len v prípade, že interpret ako autor má zaplatený honorár za prednes vlastného diela.
V ostatných prípadoch / napríklad koncert realizuje bez nároku na odmenu - v prípade benefície, atď./
autorská odmena zostáva.

Zostáva nám ešte jedna záležitosť a to metodika výpočtu autorskej odmeny. Neviem, či by sme nemohli navrhnúť, aby to riešil zákon. Bolo by to pre nás veľmi prínosné. V súčasnosti pre výpočet výšky autorskej odmeny SOZA používa kapacitu sály a príslušné koeficienty. Pre kultúrne zariadenia by bolo logické vychádzať z počtu skutočne predaných vstupeniek. Je to logické. Páni zo SOZA to nechcú. Keby to riešil zákon, bolo by to bez diskusie.

 Alfonz Kobielsky – predseda AKIS

 

 

 

 

Príloha č. 1b


Činnosti v mestských kultúrnych domoch, ktoré spĺňajú požiadavky kreatívneho priemyslu.


Vytvorenie podmienok pre realizáciu predstavení, koncertov profesionálnych umelcov/samostatne zárobkovo činné osoby s slobodnom povolaní, živnostníci/

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť :

Javiskovú techniku – javiskové ťahy, svetelná scénická technika s nízkou spotrebou el. energie – LED technológie, lineárny zvukový systém, akustické riešenie sály, kvalitné sedenie v hľadisku, klimatizácia.
Šatne pre účinkujúcich – moderné priestory pre umelcov s nevyhnutným vybavením, komunikačný systém s inšpiciou.
Vytvorenie nových odborných pracovných miest: pracovník s digitálnou osvetľovacou technikov, pracovník s digitálnou zvukovou technikou.
Vytvorenie podmienok pre vznik regionálneho / okresného, mestského/ multimediálneho pracoviska slúžiaceho pre kvalitnú informovanosť obyvateľstva vo všetkých oblastiach života.
Video štúdio pre nahrávanie dôležitých spoločenských, politických, kultúrnych udalosti v regióne, dôležitých oznamov, diskusných relácií, prenosov miestnych zastupiteľstiev atď.

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť: zakúpenie digitálnej technológie spracovania obrazu, úprava priestorov pre videoštúdio.
Vytvorenie pracovných miest: kameraman, videostrih, moderátor.
Zvukové nahrávacie štúdio, pre tvorbu zvukových nahrávok miestnych záujmových združení, spolkov/ folklórne skupiny, speváci, vokálne skupiny, hudobné skupiny atď/

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť: vytvorenie priestorov pre nahrávacie štúdio a nákup nevyhnutnej techniky: mikrofóny, mixážny pult, strihový počítač so softvérovým vybavením, slúchadlá, kopírovacie zariadenie pre rozmnožovanie CD nosičov, atď.
Vytvorenie pracovného miesta: zvukár, je tu taktiež možnosť realizácie pre profesionálneho zvukára, hudobného režiséra.

Vytvorenie podmienok pre realizáciou pohybových aktivít obyvateľstva pod vedením profesionálnych lektorov /živnostníci, umelci v slobodnom povolaní/ na nácvik folklórnych tancov, moderného tanca, spoločenského tanca, baletu, pohybové ozdravné aktivity ako jóga, zumba atď.

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť: zrkadlová úprava sály s vhodnou podlahou, osvetlením, šatňami a sociálnymi zariadeniami /toalety, sprchy/

Toto sú činnosti, ktoré v skromných podmienkach súvisiacich s finančnými možnosťami organizácií už dnes realizuje niekoľko domov kultúry v okresných mestách na Slovensku. Pri vzniku možnosti čerpania finančných prostriedkov z projektu kreatívneho priemyslu sa tieto činnosti výrazne skvalitnia a rozšíria do ďalších domov kultúry po celom Slovensku.

Je potrebné zdôrazniť prístupnosť týchto činností pre široké skupiny obyvateľstva. Do okresného mesta je blízko z každej obce. Poznáme všetky záujmové združenia, spolky, aj jednotlivcov, organizujeme pre nich festivaly, koncerty, divadelné vystúpenia. Krajské centrá tieto poslania nikdy nebudú plniť v takom rozsahu ako okresné. Ďalej treba zdôrazniť potrebu práce s mládežou nad 15 rokov. Táto mládež z obcí je od pondelka do piatku v okresných mestách na stredných školách. Svoj voľný čas tak môže zmysluplne tráviť v domoch kultúry pri kreatívnych činnostiach. Nevynechávame ani strednú generáciu a seniorov. Veľmi radi sa zúčastňujú na tanečných a ozdravných pohybových cvičeniach. Takto by som mohol písať ďalej. Tá efektivita vynaložených prostriedkov je nespochybniteľná. Len aby bola vôľa kompetentných.
V krátkom čase zvolám správnu radu asociácie a vydáme oficiálne stanovisko k tejto problematika.

 Alfonz Kobielsky – predseda AKIS

 

 

 

 

Príloha č. 1c


Stanovisko Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS)
k programu „Kreatívneho priemyslu na Slovensku“


Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2015, za účelom vytvorenia platformy pre ochranu záujmov kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska. Jej činnosťou je presadzovanie spoločných záujmov kultúrnych inštitúcií smerom k orgánom štátnej správy a samosprávy, verejnosti a zahraničiu, a jej hlavným cieľom je prehlbovať výchovu a vzdelávanie občanov Slovenska, vytvárať vhodné ekonomické a technické podmienky na prezentáciu živej a inovatívnej umeleckej tvorby, tradičnej kultúry, divadla, tanca, hudby, filmu, výtvarného umenia, užitého umenia, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií na regionálnej a miestnej úrovni.
Nakoľko sa za posledné roky v oblasti miestnej a regionálnej kultúry nahromadilo množstvo vážnych problémov, ktoré nikto nerieši, vedenie AKIS predkladá stanovisko k danému stavu:
V roku 2016, keď bola vyhlásená prvá výzva na predkladanie žiadostí z programu Kreatívny priemysel, asociácia informovala vtedajšieho ministra kultúry pána Mareka Maďariča a neskôr aj štátneho tajomníka pána Konráda Rigóa, že kultúrne inštitúcie v pôsobností samosprávy sa cítia byť týmto krokom zo strany štátu diskriminované, nakoľko v predmetnej výzve neboli oprávnenými žiadateľmi.
Stav kultúrnej infraštruktúry na Slovensku (kultúrne domy v mestách a obciach) je v zanedbanom stave, hraničiacom s ich nefunkčnosťou.

Na základe dokumentu „Výsledky súpisu objektov kultúrnych domov a kultúrnych stredísk na Slovensku v roku 2005 pod názvom Kultúrne domy na Slovensku“ (NOC, autor Karol Čukan a kol.) vyplýva, že 92% obcí na Slovensku má kultúrne domy, ktorých je celkom 2.615. Až 95% (2.484 objektov) je vo vlastníctve orgánov samosprávy. Z uvedeného počtu kultúrnych domov bolo 75% (1.960 objektov) postavených v rokoch 1950 – 1989 (čiže ich vek sa pohybuje v rozmedzí 30 - 65 rokov), necelých 20% (523 objektov) bolo postavených pred rokom 1950, a len 5% (130 objektov) je nových objektov, ktoré boli postavené po roku 1989. Od roku 1989 sa na Slovensku zrekonštruovalo len niekoľko kultúrnych domov, aj to väčšinou z dôvodu havarijného stavu, čo hrozilo odstavením prevádzky budovy.

Aktuálne sme v situácii, kedy celé bremeno miestnej kultúry nesie samospráva a štát o miestnu a regionálnu kultúru nemá záujem. Je pravdou, že pán Konrád Rigó, štátny tajomník ministerstva kultúry nám od nástupu do funkcie deklaroval logickosť, oprávnenosť našich pripomienok a návrhov. Je taktiež pravdou, že po nástupe pani Ľubici Laššákovej do funkcie ministerky kultúry je zo strany ministerstva deklarovaný iný prístup, no zatiaľ bez konkrétnych výstupov.
Samospráva momentálne s ťažkosťami zabezpečuje prevádzkovú réžiu kultúrnych objektov (svetlo, teplo, revízie, platy technického personálu, kultúrno-osvetovú činnosť,...), bez vízie tak potrebných strategických investícii. Z vlastných zdrojov samospráva nie je schopná realizovať zásadnú a rýchlu modernizáciu objektov a ich vnútorného vybavenia, nakoľko sa jedná o špecifické objekty, náročné na financie.
V mnohých DK sa urobili kozmetické úpravy typu výmena okien, fasády, interiérové úpravy bez zohľadnenia elementárnych úprav elektroakustiky, bez adekvátnej zvukovej a svetelnej techniky. Väčšina kultúrnych domov má problémy aj s odstraňovaním zistených revíznych závad.
Za danej situácie je jedným z možných riešení pretransformovať v Operačnom programe IROP program kreatívneho priemyslu tak, aby oprávnenými žiadateľmi boli mestá a obce na celom Slovensku, nie len krajské mestá, čo sa malo udiať hneď na začiatku a s jasným cieľom a zámerom. Vo väčšine miest a obcí Slovenska je dom kultúry jediným kultúrnym, spoločenským a osvetovým zariadením. V každom meste a obci máme domy kultúry (čo sú v prenesenom význame kreatívne centrá) v majetku samosprávy, ktoré čakajú na svoju obnovu.
Týmto krokom by sa Domy kultúry obsahovo transformovali na Domy kultúry ako kreatívne centrá – moderné kultúrno - spoločensko - osvetové stánky, ktoré by zastrešovali voľno - časové a umelecké aktivity pre všetky vekové kategórie občanov.
Vytvorili by sa tak štandardné podmienky pre reprodukovanie umeleckých programov profesionálnych telies a hlavne by sa vytvorili optimálne podmienky pre pôsobenie miestnych záujmových a umeleckých telies, čím sa výrazne skvalitní ich umelecká produkcia a motivácia pre ich ďalší umelecký rast. Vznikli by výtvarné a umelecké dielne pre deti, mládež a seniorov v rámci záujmovo-umeleckej činnosti. Je vhodné v rámci podmienok výzvy stanoviť tzv. etalóny napr. na základe počtu obyvateľov v danej samospráve. Máme tým na mysli bežné štandardy pre javiskovú techniku, šatne pre účinkujúcich, hľadisko, inštalované technológie (svetlo, zvuk,...).
Je nevyhnutné myslieť na našu mládež. Od roku 1989 s ňou pracuje len samospráva a tretí sektor. Štát sa tejto zodpovednosti zbavil. Školstvo zápasí s neexistenciou učebných pomôcok, zápasíme s nárastom kriminality, extrémizmu, hazardu. Aj toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo by mal štát investovať do obnovy kultúrnych stánkov – kreatívnych centier, ktoré už stoja, netreba ich stavať na zelenej lúke. Formou projektových výziev je možné nastaviť podmienky tak, že rekonštrukcia objektov bude podmienená trvalo udržateľnou prácou s mládežou v ich voľnom čase. Práve mládež je našou budúcnosťou a ako sa o ňu postaráme my, tak sa o nás postará ona v blízkej budúcnosti. Tu by sa mal zamyslieť každý kompetentný politik aj úradník. Tento štát pre mládež za 29 rokov neurobil nič. Mladí ľudia bez perspektívy ďalšieho života odchádzajú zo svojho rodiska minimálne do hlavného mesta a cca 30.000 ročne ich odíde do zahraničia.
Aj týmto krokom môžeme prispieť k zvráteniu daného stavu a dopomôcť k zlepšeniu života na Slovensku.
Vážení kompetentní! Spamätajme sa !!! Našou prioritou musí byť Verejný záujem a občan!


Stanovisko predkladá Správna rada AKIS v zastúpení:
Ing. Alfonz Kobielsky - predseda
Ing. Peter Litomerický - podpredseda

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk