Zápisnica z rokovania
Valného zhromaždenia Asociácie kultúrnych zariadení Slovenska AKIS
So sídlom v Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200,
ktoré sa konalo v dňoch 28. -29. 05. 2018 v Dome kultúry, Hollého 4, 03 101 Liptovský Mikuláš

Prítomní: 26 účastníkov podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Rokovanie VZ začalo privítaním účastníkov riaditeľom DK Liptovský Mikuláš pánom René Devečkom. Predseda asociácie oboznámil s programom VZ, ktorý bol účastníkmi schválený.
2. Príhovor viceprimátora, pozdravenie rokovania od primátora a konštatovanie, že radi pomôžu pri financovaní, personálnom zabezpečení a odbornej pomoci pre zdarný priebeh zasadnutia VZ.
3. Návrh na voľbu orgánov VZ bol schválený nasledovne:

Predsedajúci VZ: Ing. Alfonz Kobielsky
Tajomník VZ: Ing Peter Litomerický
Zapisovateľka: Mgr. Jarmila Žišková

4. Prijatie nových členov
Ing. Alfonz Kobielsky:
Podal informácie o členskej základni – rozširovanie cez získavanie nových členov ako predpoklad na zlepšenie rokovacej pozície AKIS-u voči orgánom verejnej správy /ZMOS/ a inštitúciám ovplyvňujúcim činnosť kultúrnych inštitúcií.

Členská základňa ku dňu konania VZ:
1. Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš,
2. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo,
3. Mesto Hriňová , odd. školstva, kultúry, mládeže a športu /Mestské kultúrne stredisko,
4. Mestské kultúrne stredisko , Humenné
5. Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom
6. Mesto Svidník, Mestský úrad odbor školstva, kultúry, športu a mládeže,
7. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
8. Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
9. Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany
10. Mesto Banská Bystrica
11. Mesto Banská Štiavnica
12. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
13. Dom kultúry Liptovský Mikuláš
14. Mestské kultúrne stredisko Topolčany
15. Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo
16. Dom kultúry mesta Handlová
17. Kultúrne zariadenia Petržalky
18. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
19. Mestské kultúrne stredisko Brezno
20. Mestské kultúrne stredisko Levoča
21. Mestský Dom Kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Ing. Alfonz Kobielsky navrhol prijatie nových členov:

22. Mestské divadlo Actores Rožňava
23. Mestské kultúrne stredisko Senica
24. Mestské kultúrne stredisko Revúca
25. Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
26. Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry
27. Mesto Liptovský Hrádok
28. Mesto Partizánske
29. Obec Chrenovec – Brusno
30. Obecné kultúrne centrum Smižany
31. Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Divín

Uznesenie č. 1/2018

Valné zhromaždenie prijíma za členov AKIS tieto právnické osoby:

Mestské divadlo Actores Rožňava
Mestské kultúrne stredisko Senica
Mestské kultúrne stredisko Revúca
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry
Mesto Liptovský Hrádok
Mesto Partizánske
Obec Chrenovec – Brusno
Obecné kultúrne centrum Smižany
Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Divín

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

5. Správa o činnosti asociácie v roku 2017 s doplnením realizovaných aktivít v priebehu roku 2017
Ing. Alfonz Kobielsky:
• Informácia spolupráci so ZMOS:
- Zasadnutie ZMOS v Senici – oboznámenie s cieľmi AKIS, v rámci agendy autorských poplatkov ochrannému zväzu predstavy o obsahu licenčnej zmluvy so SOZA, právne aspekty a možnosť uzatváraní hromadnej licenčnej zmluvy pre obce
- Vypracovanie dokumentu na predloženie ZMOS v apríli 2018
- Spoločné vyjednávanie v oblasti poplatkov SOZA so sekciou kultúry ZMOS
- Predseda požiadal o možnosť mať zástupcu na zasadnutiach ZMOSu
• Stretnutie so štátnym tajomníkom Konrádom Rigóom (úloha z VZ) – okruhy rokovania:
- SOZA
- Pasportizácia kultúrnej infraštruktúry SR – vyčlenenie 30 000,- Eur na jej realizáciu pre NOC-ku
- Problematika kultúrnych poukazov – adekvátne priestory určené na realizáciu kultúrnych aktivít, nemožnosť vylúčenia tretieho sektoru
- Informácia zo stretnutia predsedu s ministerkou kultúry, ktorá deklarovala prioritu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Uznesenie č. 2/2018


Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti asociácie za rok 2017

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov
6. Informácie o rokovaniach so ZMOS + AKIS+ SOZA
Predkladá Ing. Peter Litomerický:
V mesiaci február sa konalo prvé rokovanie so SOZA ohľadom pripomienok zo strany ZMOS a AKIS
- k implementovaniu autorského zákona v praxi zo strany SOZA. ZMOS spolu s AKIS vzniesli námietky voči spôsobu výpočtu autorskej odmeny, na základe počtu miest na sedenie, žiadajú oslobodenie od poplatkov za - výchovné koncerty, školské podujatia, obrady a náboženské aktivity, folklórne festivaly, pri organizovaní plesov požiadavka oddeliť konzumné od vstupného, pri výpočte autorskej odmeny vychádzať z počtu predaných vstupeniek. Licenčná zmluva musí byť výsledkom vzájomnej dohody nie jednostranných nariadení zo strany SOZA.


Uznesenie č. 3/2018


Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o rokovaní AKIS a ZMOS so SOZA

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

7. Plán činnosti na nasledujúce obdobie
Ing. Alfonz Kobielsky:
a/ zviditeľňovanie asociácie na verejnosti, cez médiá, vytvorenie webovej stránky a profilu na FB
b/ pokračovať v rokovaniach so SOZA k hromadným licenciám
c/ komunikovať naďalej s MK SR ako aj so zástupcami ZMOS
d/ získavanie nových členov
e/ účasť na vzdelávacích aktivitách NOC a iných subjektov

Uznesenie č.4/2018

Valné zhromaždenie schvaľuje plán činnosti asociácie na rok 2018

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

8. Schválenie výšky členského príspevku
Ing. Alfonz Kobielsky navrhol výšku príspevku nasledovne:
- obec 60 €
- mesto 120 €

Uznesenie č. 5/2018

Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2018 pre obec vo výške 60,-Eur a mesto vo výške 120,-Eur

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


9. Predseda predložil na chválenie pripravený dokument „Stav miestnej a regionálnej kultúry na Slovensku a navrhované riešenia“ ako oficiálne stanovisko asociácie. / príloha zápisnice/

Uznesenie č. 6/2018

Valné zhromaždenie schvaľuje dokument „Stav miestnej a regionálnej kultúry na Slovensku a navrhované riešenia“ ako oficiálne stanovisko asociácie.

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


10. Prezentácia vzdelávacích aktivít Národného osvetového centra prednesenú PhDr. Veronikou Vasiľovou, PhD. riaditeľkou odboru vzdelávacej a edičnej činnosti.
- Predstavenie NOC ako príspevkovej organizácie MK SR
- Prezentácia činnosti – teoreticko - koncepčné, metodické aktivity, digitalizácia, ZUČ, celoštátne festivaly, profesijné vzdelávanie, metodicko odborná činnosť, formy dištančného vzdelávania

Uznesenie č. 7/2018

Valné zhromaždenie informáciu o vzdelávacích aktivitách Národného osvetového centra

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov
11. Diskusia:

- Ing. Kobielsky poukázal na účinnosť osobného kontaktu pri získavaní nových členov.
- Podujatie na námestiach Happening – zámer podujatia, hľadanie spoločného termínu / až po komunálnych voľbách/, jednotný vizuál s grafikou AKIS na všetkých pódiách
- Kreslá – Hoko -Uherský Brod – doporučenie tejto firmy pre výmenu kresiel v kultúrnych domoch/ vysoká kvalita kresiel, seriózny prístup firmy/
- Iniciovať stretnutie so Zuzanou Adamovou – odborníčkou na Autorský zákon pre spresnenie požiadaviek pre rokovanie SOZA.

 

 

Predseda AKIS Ing. Alfonz Kobielsky                         V Liptovskom Mikuláši dňa 29. 5.2018

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk