Zápisnica z valného zhromaždenia
Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska AKIS so sídlom vo Vranove nad Topľou M. R. Štefánika 875/200, ktoré sa konalo
dňa 20. novembra 2017 v DK – Zrkadlový háj Bratislava Petržalka


Prítomní: Ing. Alfonz Kobielsky /MsDk Vranov nad Topľou/, Mgr. Jarmila Žišková /DK Handlová/, Ing. Peter Litomerický /KZ Petržalky/, p. Július Obernauer /MsÚ Brezno/, p. Jozef Kulišiak / KCAS Detva/, JuDr.Zuzana Kamenická /MKS Levoča/, PhDr. Katarína Baculáková /MKS Topoľčany/, Mgr. René Devečka /DK Liptovský Mikuláš/, Ing. Rastislav Marko / MsÚ Banská Štiavnica/ , Mgr. Elisa Joppová /Msks Kežmarok/, Viera Dercová/Svidník/, Martin Kliment/MsKs Hriňová/, Júlia Žďárska/MsKs Štúrovo/, Mgr.Zuzana Braunsteinová /MsKs Veľký Krtíš/

Prítomných 10 členov z celkového počtu 13. VZ je uznášania schopné.

V úvode prítomných privítal riaditeľ KZ Petržalka Ing. Peter Litomerický.
Ing. Alfonz Kobielsky, podal návrh na zvolenie orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ.

Návrh na členov pracovných orgánov VZ:

Ing. Alfonz Kobielsky - predseda
Mgr. Jarmila Žišková - zapisovateľka

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Zvolený predseda VZ predniesol program VZ:

Program rokovania :

1. Otvorenie – oboznámenie s programom
2. Voľba orgánov VZ
3. Prijatie nových členov združenia
4. Schválenie výšky členského príspevku
5. Správa o činnosti
6. Diskusia
7. Záver

O schválení programu vz bolo hlasované s týmto výsledkom:
Prítomných bolo 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

1.Otvorenie.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané
zákonným spôsobom a má uznášania schopnú právomoc.
Ďalej konštatuje, že body 1.a 2. programu rokovania boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 3. schváleného programu.

3. Prijatie nových členov združenia

Valné zhromaždenie v súlade s programom na základe hlasovania prijalo nasledovné

Uznesenie č. 1/2017

Valné zhromaždenie prijíma za členov AKIS tieto právnické osoby:

Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš, Námestie A. H. Škultétyho 4, 990 01 Veľký Krtíš  IČO: 00363235
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo   IČO: 0062448
Mesto Hriňová , odd. školstva, kultúry, mládeže a športu /Mestské kultúrne stredisko, Partizánska 1613, 962 05 Hriňová/ IČO: 00319961
Mestské kultúrne stredisko , Gorkého 1555/1, 066 01 Humenné  IČO: 00351865
Mestské kultúrne centrum, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom  IČO: 37952005
Mesto Svidník, Mestský úrad odbor školstva, kultúry, športu a mládeže, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník  IČO: 00331023
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Š. M. Daxnera 1723 , Rimavská Sobota  IČO: 00358649

Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

4. Schválenie výšky členského príspevku

Pri rozhodovaní o výške členského príspevku sa prítomní dohodli, že jeho výška musí v súčte pokrývať náklady na fungovanie AKIS v danom roku. Nakoniec sa členovia zhodli na sume 120 € za rok 2018. Výška príspevku by mala byť motivujúca aj pre nových členov.

Uznesenie č. 2/2017


Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku pre rok 2017 vo výške 120,-Eur.

-Prítomných 100% hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

5. Správa o činnosti AKIS v období 6/2016 – 10/2017

V júli 2016 sa konalo rokovanie predsedu a podpredsedu AKIS so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry pánom Adamcom. Témou rokovania bola žiadosť AKIS , aby MK SR metodicky aj grantovo viac podporovala rozvoj miestnej kultúry. Na začiatku rokovania bola zrejmá neochota, nakoľko pán štátny tajomník nám oznámil , že to nepatrí do kompetencií a zriaďovateľskej pôsobnosti MK. Po argumentáciách zo strany AKIS , uznal, že je potrebné to zmeniť. Nestihol však nič urobiť, pretože v auguste 2016 bol odvolaný.
30.08.2016 sa konalo polhodinové pracovné stretnutie ministra kultúry s predsedom AKIS. Predseda predniesol hlavné tézy a úlohy AKIS a pán minister mu oznámil, že pokiaľ členská základňa AKIS nebude aspoň 2000, tak nemá s kým jednať. /počet DK na Slovensku je cca 135/. V decembri 15.12.2016 sa uskutočnilo rokovanie štátneho tajomníka MK pána Konráda Riga s predsedom AKIS.
Rokovanie sa viedlo v úplne inom duchu, nakoľko pán štátny tajomník veľmi dobre pozná problémy miestnej kultúry. Po asi hodinovom rozhovore, sa dohodli na ďalšom stretnutí vo februári 2017, kde si stanovia tri hlavné úlohy. Stalo sa tak 28.02.2017 na MK SR, kde za AKIS sa jednania zúčastnili
Predseda, podpredseda pán Ing. Litomerický a pani Mgr.Jarmila Žišková. Na pracovnom stretnutí sa vymedzili tri hlavné témy: Pasportizácia miestnej kultúrnej infraštruktúry, za účelom zistenia reálneho stavu a následne prípravy koncepcie rozvoja, projekt kultúrnych poukazov, ktorý stratil svoj pôvodný zámer a význam a práca s mládežou a jej podpora zo strany MK SR formou grantového programu. Po
Roku 1989 na Slovensku nikto nepracuje systematicky s mládežou vo veku od 15 rokov. Voľno-časové aktivity na poli kultúry by tak mohli realizovať miestne kultúrne zariadenia. Tu je nevyhnutná podpora zo strany štátu.
V marci 2017 predseda a podpredseda AKIS sa zúčastnili rokovania sekcie školstva, kultúry a športu pri ZMOS v Senici. Na tomto rokovaní bolo dohodnuté, že sa realizuje spoločné rokovanie so Soza o jednotných podmienkach uplatňovania autorského zákona pri vyberaní poplatkov pre všetky mestá a obce na Slovensku. Akis sa zaviazal pripraviť materiál na jednanie. V apríli sa stretla správna rada AKIS v Detve kde na pozvanie pána riaditeľa Kulišiaka sa konalo stretnutie s potenciálnymi členmi
z okolia Detvy. Následne sme sa presunuli do Handlovej , kde sa konalo zasadnutie správnej rady ohľadom prípravy materiálu na rokovanie so SOZA. Tento materiál bol následne cez el. poštu členmi správnej rady pripomienkovaný a 28.04.2017 odoslaný na ZMOS. Materiál bol ZMOS podporený v plnom rozsahu bez pripomienok.

6. Diskusia

- členovia AKIS sa dohodli, na nevyhnutnosti rozšírenia členskej základne. Individuálnou úlohou každého člena je do najbližšieho valného zhromaždenia / 1 kvartál 2018 / získať minimálne dvoch nových členov.
- Pán Ing.Rastislav Marko podal návrh na uskutočnenie celoštátnej odbornej konferencie miestnej kultúry cez projekt FPU. /3.6.2 – Medziodborové vzdelávacie aktivity/ Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.2.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
ďalšie navrhnuté témy:
- Zmluvy s umelcami, výber umelcov bez agentúr, prenájmy - pri angažovaní umelcov postupovať spoločne, aby sme získali lepšie zmluvné podmienky
- Kultúrne poukazy - tento grantový systém sa minul svojej podstate pre ktorú vznikol
- Spolupráca pri poskytovaní vzájomných výmen kultúrnych telies – mnoho kultúrnych inštitúcií má kvalitnú vlastnú kultúru / hud. skupina, divadlo, tanečný súbor, atď/ ktorá za výhodných podmienok môže byť prezentovaná v partnerských DK.

7. Záver VZ .

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždene bolo skončené.
O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica.

V Petržalke : 20. novembra 2017 Predseda AKIS Ing. Alfonz Kobielsky

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk