Zápisnica z valného zhromaždenia
Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska AKIS so sídlom
vo Vranove nad Topľou M. R. Štefánika 875/200, ktoré sa konalo
dňa 5. mája 2016 v Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve.


Prítomní: Ing. Alfonz Kobielsky /MsDk Vranov nad Topľou/, Mgr. Jarmila Žišková /DK Handlová/, Ing. Peter Litomerický /KZ Petržalky/, p. Július Obernauer /MsÚ Brezno/, p. Jozef Kulišiak / KCAS Detva/, Mgr. Ingrid Kamenická /MKS Levoča/, PhDr. Katarína Baculáková /MKS Topoľčany/, PhDr. Daniel Andráško /MKOS Snina/, Mgr. René Devečka /DK Liptovský Mikuláš/, Ing. Rastislav Marko / MsÚ Banská Štiavnica/

V úvode prítomných privítal riaditeľ Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve, Jozef Kulišiak.
Ing. Alfonz Kobielsky, podal návrh na zvolenie orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ.

Návrh na členov pracovných orgánov VZ:

Ing. Alfonz Kobielsky - predseda
Mgr. Jarmila Žišková - zapisovateľka

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:
Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Zvolený predseda VZ predniesol program VZ:

Program rokovania :

1. Otvorenie – oboznámenie s programom
2. Voľba orgánov VZ
3. Prijatie nových členov združenia
4. Voľba člena správnej rady
5. Voľba kontrolóra
6. Schválenie stanov
7. Schválenie výšky členského príspevku
8. Plán činnosti na obdobie 06.-12. 2016
9. Diskusia
10. Záver

O schválení programu vz bolo hlasované s týmto výsledkom:

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

1. Otvorenie.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané
zákonným spôsobom a má uznášania schopnú právomoc, vzhľadom na to, že je prítomná nadpolovičná väčšina.

Ďalej konštatuje, že body 1.a 2. programu rokovania boli vykonané a VZ bude
pokračovať prerokovaním bodu 3. schváleného programu.

3. Prijatie nových členov združenia

Valné zhromaždenie v súlade s programom na základe hlasovania prijalo nasledovné

Uznesenie č. 1A/2016

Valné zhromaždenie prijíma za členov AKIS tieto právnické osoby:

Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárenská 2060,06901 Snina,
Dom kultúry Liptovský Mikuláš ,Holého 4, 03101Liptovský Mikuláš,
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľudovíta Štúra2357/2, 95501 Topoľčany
Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie,
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 06001 Kežmarok
Mestské kultúrne stredisko, Nám. I. Dobóa 2 , 07901 Veľké Kapušany
Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo, Námestie Dr. T. Konkolyho č.1, 947 01 Hurbanovo

 

Prítomných 100% všetkých hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


Uznesenie č. 1B/2016


Valné zhromaždenie prijíma za člena AKIS Mesto Banská Bystrica. Členstvo v asociácii začína nadobudnutím účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica o schválení členstva v asociácii.
Prítomných 100% všetkých hlasov
Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

4. Voľba členov správnej rady

Valné zhromaždenie v súlade s programom rokovania prerokovalo voľbu členov správnej rady. Členmi správnej rady sú podľa stanov zakladajúci členovia. Nakoľko ich počet je šesť je potrebné doplniť jedného z nových členov. Aby v správnej rade bola vyváženosť z hľadiska územného predseda navrhuje za člena správnej rady pani PhDr. Katarínu Baculákovú, riaditeľku MKS Topolčany.
Uznesenie č. 2/2016

Valné zhromaždenie schvaľuje za členov správnej rady štatutárov: MKS Topoľčany PhDr. Katarínu Baculákovú , DK Handlová Mgr. Jarmilu Žiškovú , KZ Petržalky Ing. Petra Litomerického, MsÚ Brezno p. Júliusa Obernauera , KCAS Detva p. Jozefa Kulišiaka , MKS Levoča Mgr. Ingrid Kamenickú , MsDk Vranov nad Topľou Ing. Alfonza Kobielského .


-Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


5. Voľba kontrolóra

Kontrolór AKIS je volený na 4 roky. Musí ho zvoliť nadpolovičná väčšina. Jarmila Žišková navrhla, že kontrolór by mal byť blízko predsedovi a z tohto dôvodu sa najlepšie javili Snina a Levoča. Štatutár DK Snina odchádza o rok do dôchodku, a preto padla voľba na Levoču. Prítomní sa dohodli, že kontrolór nemusí byť štatutárom kultúrneho centra. Ingrid Kamenická navrhla za kontrolóra AKIS hlavnú kontrolórku mesta Levoča, Mgr.Danu Rusnáčikovú, ktorú ihneď kontaktovali a ona funkciu prijala.


Uznesenie č. 3/2016


Valné zhromaždenie schvaľuje do funkcie kontrolóra AKIS Mgr. Danu Rusnáčikovú

-Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


6. Schválenie stanov

V diskusii k zmenám v Stanovách AKIS vznikla výhrada, či nových členov neodradí 20% penalizácia za nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne, keďže mnohé kultúrne zariadenia sú závislé na transfere od zriaďovateľa a ten mnohokrát mešká. Prítomní sa dohodli na vypustení bodu 5 z článku 16.
Tento problém sa dotkol aj zániku členstva v článku 8. Členský príspevok by mal pokrývať činnosť AKIS v období medzi riadnymi valnými zhromaždeniami. Preto v článku 8, v bode 1 doplnili písmeno „d“: Členstvo v AKIS zaniká nezaplatením členského príspevku za predchádzajúce obdobie/rok do konania riadneho valného zhromaždenia. Členský príspevok bude fakturovaný jednotlivým členom. Fakturácia príspevku bola zakotvená v článku 16 v bode 3.

V diskusii sa členovia dohodli, že z článku 3 - Právna forma bolo upravené paragrafové znenie na konštatovanie, že „Asociácia je záujmovým združením právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.“
Formulácia článku 6 bola zmenená: Členom asociácie môže byť iba právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti kultúrneho života na Slovensku.


Uznesenie č. 4/2016


Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy asociácie s navrhovanými zmenami:
-  v článku 16, vypustenie bodu 5
- v článku 8 Členstvo zaniká... doplnenie písmena d, nezaplatením členského príspevku za predchádzajúci rok do termínu konania riadneho valného zhromaždenia,
- v článku 3 Právna forma Asociácia je záujmovým združením právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
- v článku 6 Členstvo, Členom asociácie môže byť iba právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti kultúrneho života na Slovensku.

-Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


7. Schválenie výšky členského príspevku

Pri rozhodovaní o výške členského príspevku sa prítomní dohodli, že jeho výška musí v súčte pokrývať náklady na fungovanie AKIS v danom roku. Nakoniec sa členovia zhodli na sume 120 € za rok 2016. Výška príspevku by mala byť motivujúca aj pre nových členov.

Uznesenie č. 5/2016


Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku pre rok 2016 vo výške 120,-Eur

-Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov
PROTI 0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

8. Plán činnosti na obdobie 06.-12. 2016

V tomto bode bola kreovaná predstava o úlohách na nasledujúce obdobie.
Jednou z prvých úloh asociácie by mala byť pasportizácia kultúrnych zariadení na Slovensku. /technický stav budov, počet pracovníkov, činnosť/ Predseda Kobielsky navrhol, aby sa pasportizácia vykonala osobnými návštevami jednotlivých zariadení, slúžiacich na kultúru v mestách a obciach. Zároveň dodal, že treba ministerstvo požiadať o grant na realizáciu pasportizácie. Litomerický navrhol, aby ju vykonalo Národné osvetové centrum – NOC, keďže v minulosti už podobnú úlohu realizovalo a ich výsledky, ako uznávanej inštitúcie, budú mať väčšiu váhu pri jednaní s ministrom kultúry a Vládou SR. Katarína Baculáková navrhla, že prioritou musí byť získavanie nových členov asociácie, aby bola silným partnerom pri vyjednávaní s vládou, SOZA atď. Peter Litomerický hovoril i tom, že je dôležité, aké výhody budú novým členom ponúknuté, aby nebol vstup do AKIS len o stavovskej cti. Daniel Andráško navrhol, aby sa AKIS zviditeľnil a dostal do povedomia cez celoslovenské média, prípadne veľkým podujatím, ktoré by upriamilo pozornosť verejnosti k asociácii. René Devečka sa stotožnil s tým, že AKIS musí mať viac členov a treba apelovať osobne na ďalších riaditeľov kultúrnych inštitúcií, že AKIS bude pôsobiť ako podpora samosprávy a bude sa snažiť získať financie pre miestnu kultúru. K. Baculáková dodala, že nový členovia musia pochopiť, že členstvom získajú i väčšiu podporu pri riešení spoločných problémov.


9. Diskusia

- členovia AKIS sa dohodli, že v septembri 2016 sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom každý člen predloží zoznam novozískaných členov asociácie.
- prípravu webovej stránky AKIS si vzal na starosť Peter Litomerický.
- zástupca Vranova navrhol, aby sa urobila ponuka umelcov a umeleckých telies, ktorí pracujú pri jednotlivých domoch kultúry. Zoznam umelcov a telies vypracujú všetci členovia AKIS a pošlú mailom ostatným, aby vznikla možnosť rotácie umelcov z jednotlivých regiónov.
- R. Marko navrhol, aby AKIS prerokoval s Fondom na podporu umenia, či je možné vyhlásiť granty na rekonštrukcie kultúrnych domov, svetelných parkov, sedadiel v divadelných sálach.
- Jarmila Žišková navrhla, aby sa so ZMOS rokovalo o potrebe pasportizácie kultúrnych zariadení v mestách a obciach, a aby samotní starostovia iniciatívu AKIS brali ako snahu o zvýšenie povedomia o potrebách miestnej a regionálnej kultúry.
- Členovia sa zhodli, že jednou z úloh AKIS by malo byť vyvolanie všeobecnej spoločenskej diskusie o zlom stave, potrebách a smerovaní miestnej kultúry.


10. Záver VZ.


Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždene bolo skončené.
O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného
zhromaždenia a zapisovateľkou.


V Detve : 5. mája 2016                             Predseda v.z. Ing. Alfonz Kobielsky

 

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk