Zápisnica z ustanovujúcej schôdze asociácie konanej 23. apríla 2015 v Handlovej

Zakladajúci členovia:
Mestský dom kultúry prísp.org., M. R. Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Topľou
Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
Kultúrne zariadenia Petržalky Bratislava, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
Mestské kultúrne stredisko Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno
Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva
Mestské kultúrne stredisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Program schôdze:
1. Prerokovanie návrhu stanov Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
2. Schválenie Stanov Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
3. Schválenie založenia Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
4. Určenie osôb oprávnených konať v mene združenia
5. Diskusia
6. Záver

Uznesenie:

Ustanovujúca schôdza:

1) BERIE NA VEDOMIE:
Návrh stanov Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, predloţený Ing. Alfonzom Kobielskym.
2) SCHVAĽUJE:
Stanovy Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
3) SCHVAĽUJE:
založenie Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska ako záujmové združenie právnických osôb na základe § 20f – 21 Občianskeho zákonníka (č.40/1964 zb.)
4) URČUJE:
za osobu oprávnenú konať v mene Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska Ing. Alfonza Kobielskeho.

Zapisovateľka: Mgr. Jarmila Žišková V Handlovej 23. apríla 2015

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk